• Aktivitet drevet gjennom et aksjeselskap anses som skattepliktig virksomhet.
  • Inntekter er skattepliktige når man får en ubetinget rett til inntekten.
  • Kostnader knyttet til de skattepliktige inntektene er som hovedregel fradragsberettiget når man får en ubetinget plikt til å dekke kostnaden.
  • Kostnader som ikke er endelig oppofret er imidlertid ikke fradragsberettiget før oppofrelsen faktisk skjer, typisk gjennom slit og elde av driftsmidler. I slike tilfeller gis fradrag i form av årlige avskrivninger etter skattelovens saldosystem (skatteloven kapittel 14).
  • Netto overskudd i et år (når inntektene er større enn kostnadene) skal beskattes med 23 % (for 2018).
  • Netto underskudd i et år (når kostnadene er større enn inntektene) kan føres til fradrag i netto overskudd senere år.
  • Utbytte og gevinst/tap på aksjer og selskapsandeler i andre selskaper er fritatt for skatteplikt etter fritaksmetoden. 
  • Rapportering skjer gjennom årlig skattemelding, med tilhørende næringsoppgave og andre skjemaer (avhengig av hvilken type virksomhet man driver).

Virksomhet drevet gjennom såkalte deltakerlignede selskaper (DA, ANS, m.fl.) beskattes tilnærmet likt aksjeselskaper, men netto overskudd og underskudd fordeles mellom eierne etter eierandel og beskattes hos eierne. Rapporteringen skjer også i andre skjemaer enn for aksjeselskaper.

Ønsker du at vi kontakter deg?