• Merverdiavgift kalles ofte moms og forkortet mva.
  • Den er en forbruksavgift på verdien av varer og tjenester i hvert produksjons- eller handelsledd. 
  • En person eller et selskap som selger varer eller tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, har registreringsplikt når omsetningen, eventuelt uttak, overstiger kr 50 000 ila en 12 måneders periode og virksomheten drives i næring.
  • Den generelle mva-satsen i Norge er 25 %. Næringsmidler har en mva-sats på 15 % og persontransport, hotellovernatting samt enkelte områder innen kultur mv. har en mva sats på 12 %.
  • Eksport av varer og tjenester er som hovedregel fritatt fra mva, dvs. de har nullsats (faktureres med 0 % mva).
  • Virksomheter som er innenfor mva-lovens område har, uavhengig av mva-satsen som gjelder for deres omsetning, rett til fullt fradrag for mva på kostnader knyttet til virksomheten de er registrert for.
  • Virksomheter som omsetter varer og/eller tjenester som er definert utenfor mva lovens område, har ingen rett til fradrag for mva på kostnader knyttet til virksomheten. 
  • Har man omsetning hvor noe er mva-pliktig og noe definert utenfor mva-loven, har man kun rett til fradrag for mva på kostnader som knytter seg til den avgiftspliktige delen. Har man kostnader som gjelder begge virksomhetsområder (felleskostnader) kan man fradragsføre en forholdsmessig del. 
  • Virksomheter som ikke har nådd omsetningsgrensen på kr 50 000 men som forventer å nå grensen i løpet av en 12 måneders periode, kan eventuelt søke om forhåndsregistrering for på denne måten å oppnå fradragsrett for mva på etableringskostnadene i en oppstartsfase. Det gjelder særskilte vilkår for slik registrering og det må også søkes særskilt via Altinn.
  • Når en virksomhet er mva-registrert, kan det kreves fradrag for inngående mva på kostnader som knytter seg til den registrerte virksomheten inntil tre år bakover i tid, forutsatt at anskaffelsen ikke også har vært tatt i bruk til formål som faller utenfor mva-lovens område, eksempelvis privat. 
  • Rapportering og eventuell innbetaling av mva skal normalt skje ved innrapportering i omsetningsoppgaver som leveres 6 ganger i året. Virksomheter med omsetning under kr 1 million kan søke om årlig omsetningsoppgave.   

Ønsker du at vi kontakter deg?