aktivitets-_og_redegjorelsesplikten.png

Bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet er styrket. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Nå er det igjen tid for å dokumentere virksomhetens arbeid med dette, har din bedrift gjort det som kreves?

Utvidet aktivitets- og redegjørelsesplikt for arbeidsgivere

Det har blitt gjort flere endringer i form av plikter for selskap som har betydning for både de større virksomhetene (mer enn 50 ansatte) og i noen tilfeller også for de mellomstore (mer enn 20 ansatte). Antall ansatte måles basert på et gjennomsnitt av antall ansatte i regnskapsåret.

Redegjørelsesplikten

En endring som virksomheter må være bevisst på ved innlevering av årsberetningen er redegjørelsesplikten.

Redegjørelsesplikten gjelder virksomheter med 50 ansatte eller mer, og alle virksomheter med 20 ansatte eller mer når en av partene i arbeidslivet krever det. Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og virksomheten har en plikt til å levere årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig.

Virksomheter skal redegjøre for to hovedområder:

 1. Den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten
 2. Hvordan virksomheten oppfyller aktivitetsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Hvert andre år er denne plikten utvidet for virksomheter med 50 ansatte eller mer, og merk at for de som ikke gjorde dette i 2021 dette gjøres i 2022. Denne utvidede plikten innebærer dokumentering av ufrivillig deltid og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, se mer om dette under.

4-stegs arbeidsmetode for aktivitetsplikt

Redegjørelsens andre del skal beskrive hvordan virksomheten i praksis arbeider for å oppfylle aktivitetsplikten.

Aktivitetsplikten innebærer at virksomheter plikter å følge en arbeidsmetode på fire trinn. Virksomheter skal fortløpende i samarbeid med de tillitsvalgte:

 1. Kartlegge og undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller hindre for likestilling i virksomheten, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid,
 2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer og hindre, herunder eventuelle kjønnsforskjeller,
 3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten, og
 4. Vurdere resultater av arbeidet.

 

Videre kommer en oppsummering av hvilke plikter som gjelder for din virksomhet:

20-50 ansatte:

 • Selskapet har en generell aktivitetsplikt.
 • I utgangspunktet gjelder ingen redegjørelsesplikt, kun dokumentasjonsplikt. Dokumentasjonen skal ikke publiseres offentlig, men skal kunne legges frem for forskere, Diskrimineringsnemda eller Likestillings- og diskrimineringsombudet dersom de etterspør det. Dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten har krevd at 4-stegs arbeidsmetoden skal følges, plikter selskapet også å oppfylle redegjørelsesplikten som beskrives over.
 • Likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

Over 50 ansatte:

 • Selskapet har en utvidet aktivitetsplikt og må følge den lovfestede fire-stegs arbeidsmetoden som beskrives over.
 • Kjønnsforskjeller skal også kartlegges på flere områder.
 • Selskapet har også redegjørelsesplikt for likestillingsarbeidet som beskrives over.

Hvert år skal det kartlegges:

 • Kjønnsbalanse i virksomheten (antall)
 • Kjønnsforskjell på midlertidig ansatte (antall eller prosent)
 • Andel menn og kvinner som er ansatt i deltidsstillinger (antall eller prosent)
 • Det gjennomsnittlige antall uker foreldrepermisjon for menn og kvinner som har rett til permisjon (regnet om til hele uker).

Minimum annethvert år (merk at for de som ikke gjorde dette i 2021 dette gjøres i 2022) skal det kartlegges:

 • Ufrivilling deltid. Med ufrivillig deltid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaver ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn (kroner eller prosent).

 

Merk også at alle virksomheter, uansett antall ansatte har en plikt til å prøve å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.
 

RSM bistår kunder med å oppfylle de ovennevnte kravene. Ta gjerne kontakt for rådgivning til hvordan din virksomhet kan sørge for at regelverket overholdes.