apenhetsloven.png

Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og pålegger norske bedrifter av en viss størrelse plikt til å gjennomføre, dokumentere og offentliggjøre en redegjørelse av aktsomhetsvurderinger som sikrer grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for loven er en klar forventning fra myndigheter, samfunnet og forbrukere om at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Den nye loven vil dermed være et virkemiddel for å sikre gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Loven gir også allmennheten rett til å vite hvilke arbeidsforhold selskaper har hos sine underleverandører, og hvordan selskaper håndterer eventuelle brudd. Hovedformålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester».

Hvilke virksomheter omfattes av lovverket?

Loven gjelder foreløpig for alle virksomheter som er definert som «store foretak» etter regnskapsloven § 1-5, og som selger varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven omfatter også selskaper som oppfyller to av tre følgende vilkår:

  • Selskaper som har mer enn 50 ansatte
  • Selskaper som har en balansesum på mer enn 35 millioner
  • Selskaper med en salgsinntekt på over 70 millioner kroner.

I tillegg er det slik at terskelverdiene skal beregnes på konsernnivå, slik at konstellasjoner bestående av et morselskap med flere datterselskaper, skal regnes som en samlet enhet. Der mor- og datterselskap til sammen oppfyller to av tre av de overnevnte vilkårene, vil loven også gjelde for morselskapet.

Merk at selv om en virksomhet ikke er omfattet av loven, kan noen av virksomhetens kunder være det. Da må virksomheten være forberedt på å gi opplysninger som kunden ber om for å oppfylle sine forpliktelser etter loven.

Hva betyr loven for din bedrift?

Styret og daglig leder i virksomheten pålegges følgende plikter etter den nye loven:

Plikten til å gjennomføre løpende aktsomhetsvurderinger

Det innføres en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vurderingen skal bygge på en risikobasert tilnærming som innebærer at tiltakene som en virksomhet iverksetter i aktsomhetsvurderingen, bør samsvare med alvorlighetsgraden og sannsynligheten til den negative påvirkningen.

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres regelmessig. Plikten til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger gjelder allerede fra loven trer i kraft 1. juli 2022.

Plikten til offentlig å redegjøre for aktsomhetsvurderinger   

Virksomhetene må i tillegg dokumentere sine aktsomhetsvurderinger. Den nye loven vil dermed føre med seg en plikt til å offentliggjøre en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er utført. Intensjonen er å sikre allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan og i hvilken grad virksomheten fremmer respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Redegjørelsesplikten vil måtte oppfylles første gang 30. juni 2023.

Plikten til å utgi informasjon   

Enhver har rett til informasjon om virksomhetens aktsomhetsvurderinger. Den som ønsker informasjon må fremsette skriftlig krav om innsyn, men det stilles ingen krav til begrunnelse for forespørselen. Virksomheten plikter å utgi både generell informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, og spesifikk informasjon knyttet til sine varer og tjenester. Informasjonen skal som hovedregel gis skriftlig innen 3 uker fra forespørsel er mottatt og må være dekkende og forståelig for mottakeren.

Det er viktig at bedrifter etablerer gode rutiner for hvordan innsynskrav skal håndteres av virksomheten. Plikten til å gi ut informasjon gjelder allerede fra loven trer i kraft 1. juli 2022. Det anbefales derfor at virksomheter fra 1. juli 2022 har på plass et system og rutiner for håndtering av innsynsforespørsler som vil kunne komme allerede 2. juli 2022.

Kontroll, tilsyn og sanksjoner

Forbrukertilsynet er gitt rollen med å gi veiledning og føre tilsyn med loven. Forbrukertilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med oppfyllelse av lovens plikter, herunder ilegge virksomheter tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved eventuelle pliktbrudd.


For mange selskaper vil de overnevnte forebyggende og risikobaserte vurderingene være nytt. Vi anbefaler derfor at virksomheter som omfattes av loven allerede nå starter prosessen med utarbeidelse av interne retningslinjer og aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandørkjeden.

RSM kan bistå dersom du har et selskap som er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderingen etter åpenhetsloven. Ta gjerne kontakt for rådgivning til hvordan din virksomhet kan sørge for at regelverket overholdes.