Produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret

For inntektsåret 2024 foreslår produksjonsavgiften på slaktet laks, ørret og regnbueørret prisjustert fra 90 øre til 93,50 øre per kilo produsert fisk. Med produsert fisk menes slaktet og sløyd fisk. 

Avgiften skal betales av innehavere av tillatelser etter akvakulturloven, og gjelder oppdrettere med akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann. Den skal betales når fisken er slaktet, uavhengig av om det skjer i norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land. Avgiften omfatter imidlertid ikke fisk fra fiskepark- eller slaktermerdtillatelser, fisk fra landanlegg og i ferskvann, eller villfisk.

Produksjonsavgiften går til fradrag i fastsatt grunnrenteskatt på havbruk.

Ved forliket om innføring av grunnrenteskatt på havbruk ble det fattet vedtak om å tilføre Havbruksfondet mer midler. Regjeringen foreslår derfor at 1 197 millioner kroner av inntektene fra produksjonsavgiften bevilges til Havbruksfondet. Dette sikrer en høyere inntekt til vertskommunene og vertsfylkene, og vil særlig komme kommuner og fylker på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge til gode. 
 

Produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk

Det beregnes produktavgift av all fangst fra norskregistrerte fartøy. Produktavgift er ment å justere for lavere trygdeavgift for fiskere. For 2024 holdes produktavgiften uendret på 1,9 prosent.

 

Avgift på viltlevende marine ressurser

Avgiften på viltlevende marine ressurser foreslås å videreføres uendret for 2024 med sats på 0,42 prosent. Avgiftsgrunnlaget er brutto salgsbeløp fratrukket avgiften til fiskesalgslaget.

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.