Beredskapsvakt - arbeidstid eller hviletid?

beredskapsvakt.png

EU-domstolen har i to nye dommer (C-344/19 og C-580/19) fastslått at det må gjøres en konkret vurdering av om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid, der flere momenter må tas i betraktning. Om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid er noe arbeidsgiver hele tiden må være bevisst på, da dette vil være avgjørende for hvor mye arbeid som kan pålegges arbeidstaker.

Bakgrunn

Avgjørelsene fra EU-domstolen omhandlet situasjoner der en arbeidstaker er i beredskap, og kan bli pålagt arbeid på kort varsel. Sakene er avsagt etter arbeidstidsdirektivet (2003/88/EF), og spørsmålet var om begrepet «arbeidstid» i direktivet kan tolkes utvidende til også å omfatte situasjoner der arbeidstaker er i beredskap. Avklaringene i dommene vil få betydning for tolkningen av arbeidsmiljølovens regler om omfang av arbeidstid og hviletid. Arbeidsmiljølovens regler om beredskapsvakt følger av § 10-4 tredje ledd.

Arbeidstid eller hviletid?

I begge dommene fastslår EU-domstolen at den tid arbeidstaker er tilgjengelig i beredskap enten anses som arbeidstid eller hviletid, der det ene utelukker det andre.

I dommene går EU-domstolen gjennom arbeidstidsbegrepet, slik det er fastsatt i direktivet. Forutsatt at arbeidstaker er forpliktet til å oppholde seg på arbeidsplassen samt å stå til arbeidsgivers rådighet vil tidsperioden anses som arbeidstid. I tillegg vil perioder hvor arbeidstaker er i beredskap anses som arbeidstid dersom begrensningene for arbeidstaker objektivt og i betydelig grad påvirker arbeidstakers mulighet til fritt å kunne disponere sin egen tid med hensyn til personlige, sosiale og familiære interesser. Et annet moment som er sentralt, er hvor nærme arbeidsplassen vedkommende må være.

Videre går domstolen gjennom momenter det må legges vekt på ved vurderingen av om begrensningene for arbeidstaker er så inngripende at tiden skal anses som arbeidstid. Et moment som trekkes frem er hvor raskt det forventes at arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet sitt. Et annet moment er hvor ofte arbeidstaker blir pålagt å utføre arbeid som en del av vaktordningen.

Kontakt

Ingunn Tunes
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss