Betydelig økt skatt på fiskeoppdrett

betydelig_okt_skatt_pa_fiskeoppdrett.png

Regjeringen foreslår å innføre en skatt på verdiskapningen fra havet (grunnrenteskatt) fra 1. januar 2023. For norsk produksjon innebærer forslaget en økning i skattetrykket fra 22 % til 62 % Provenyeffekten anslås til 3,65 milliarder kroner eller 3,8 milliarder kroner i 2023, avhengig av nivået på bunnfradraget. Forslaget ble sendt på høring 28. september

Grunnrente er en betegnelse på avkastning av naturressurser. Oppdrettsnæringen har hatt en  eventyrlig vekst, særlig de siste ti årene, med høy avkastning og driftsmarginer som i snitt vaker mellom 20 og 40 prosent. Verdiskapningen bygger på naturressurser som tilhører fellesskapet. Finansdepartementet mener derfor at den bør fordeles mer rettferdig. Grunnrenteskatten skal sikre at en større andel av verdiskapningen tilfaller befolkningen, og da særlig i berørte kommuner.  

Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent utover en produksjon på 4000-5000 tonn (bunnfradrag). Dette kommer i tillegg til den alminnelige selskapsskatten på 22 %. Bunnfradraget skal sikre at skatten kun rammer de største aktørene.

Grunnrenten beregnes ved å multiplisere produksjon med en «normpris». Normprisen fastsettes på grunnlag av børspriser på laks. Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på faktiske omsetningspriser. Noe som ikke er uvanlig, er at det inngås kontrakter der avtalt pris ligger under børspris på laks. For disse aktørene vil en sjablongregel om normpris for omsetning av laks innebære et skjær i sjøen. Grunnlaget  for beregning av grunnrenteskatten justeres for relevante fradrag, herunder driftskostnader som knytter seg til perioden før fisken tas opp fra merdene. Dette for å sikre at grunnrenten gir et best mulig uttrykk for den reelle avkastningen.

Forslaget har blitt møtt med høylytte protester fra næringen. Høringsrunden vil nok bære preg av denne misnøyen. Vi forventer likevel at forslaget blir gjennomført i en eller annen form. Regjeringen har et stort inndekningsbehov, og partiene må hente skatteproveny der de kan. Grunnrenteskatt på havbruk ble også anbefalt av Havbruksutvalget i 2019, uten at det den gang ledet til et konkret forslag. I stedet ble det med virkning fra 2021 innført produksjonsavgift på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den nå foreslåtte grunnrenteskatten vil komme i tillegg til denne produksjonsavgiften. Ser man dette i sammenheng med skjerpet praksis for verdsettelse av oppdrettstillatelser for formuesskatteformål, står oppdrettsnæringen og eierne overfor et betydelig skattetrykk i tiden fremover.

Se nærmere her:  Høringsnotat Grunnrenteskatt på havbruk (regjeringen.no)


Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Anders Ranum Ekås
Senioradvokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss