Norge
Languages

Languages

Covid-19 | Arbeidsrettslige problemstiller

ida_graf_.png

Oppdatert 2. april 2020, kl. 19:45

Kongen i statsråd sanksjonerte fredag 20. mars strakstiltak knyttet til lønnsplikt, dagpenger og permitteringer. Endringene trådte i kraft 20. mars hvis ikke annet er omtalt.

Strakstiltak for arbeidsgivere og arbeidstakere

Følgende strakstiltak er vedtatt:

 • Lønnspliktperioden for arbeidsgiver ved permittering er redusert fra 15 dager til 2 dager. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen 20. mars slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
   
 • Permitterte ansatte får lønn i 20 dager. Arbeidsgiver betaler full lønn de første to dagene og staten betaler lønn de resterende 18 dagene. Merk at i 18 dagers perioden som staten betaler, er lønnen oppad begrenset til 6G, ca. 600 000 kr. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget og NAV har behandlet søknaden.
   
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
  • Grensen for å ha rett til dagpenger reduseres fra 150 000 kr til 74 895 kr. (0,75G).
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter
  • NAV forskutterer deler av dagpengeutbetalingene fra 30. mars, Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.
  • Kravet for rett til dagpenger under permittering reduseres fra 50 % til 40 % arbeidstidsreduksjon. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G etter 17 dager uten inntekt.
   
 • Midlertidig forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt. Vedtatt endring, trådt i kraft 2. april. Arbeidsgivere som per 27. mars 2020 har 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt får forlenget fritaksperioden frem til og med 30. juni. Begrensningen på 18 måneder i permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd gjelder ikke ved forlengelse av fritaksperioden etter denne bestemmelsen. For permitterte og arbeidsledige som mottok dagpenger før 1. mars og som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger (26 uker) vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden. Foreslått endring per 27. mars – ikke trådt i kraft.
   
 • Det maksimale dager med omsorgspenger dobles for kalenderåret 2020 uavhengig av fraværsgrunn.
   
 • Sykefravær og sykepenger: Arbeidstaker som har eller kan antas å ha smittsom sykdom gis rett til sykepenger uten krav til legeerklæring, forutsatt at arbeidet ikke lar seg gjennomføre med hjemmekontor. Alle som sitter i karantene, i forbindelse med korona relatert sykefravær, må derfor be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding. Arbeidsgivere oppfordres til å akseptere egenmelding fra sine arbeidstakere når de følger myndighetenes pålagte karantenekrav. Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden, altså de første 16 dagene av sykemeldingen. NAV jobber nå med å lage en egen søknad om refusjon slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet.. Kortere arbeidsgiverperiode innskrenker ikke dagens adgang til bruk av egenmelding.
   
 • Arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager både for sykepenger og for omsorgspenger. Arbeidsgiver skal da bare betale sykepenger / omsorgspenger for de tre første dagene før NAV overtar ansvaret. Det medfører at alle arbeidsgivere som legger ut lønn og krever refusjon, kan kreve refusjon fra NAV fra dag 4 for disse tilfellene. Gjelder fra 16. mars. Arbeidsgiverperioden for selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4

Det er usikkert hvor lenge «unntakstilstanden» vi nå befinner oss i vil vare. Endringene vil følgelig gjøres midlertidige, i første omgang til 31. desember 2020. Stortinget kan oppheve vedtakene på et tidligere tidspunkt.  


I det følgende kan du lese mer om;

 1. Omsorgspenger - Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

 2. Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

1. Omsorgspenger - Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Når skoler og barnehager nå er stengt, vil hjemmekontor være aktuelt for mange ansatte. I de tilfellene dette ikke er mulig, har man rett til omsorgspermisjon når skoler eller barnehager er stengt, selv om barnet ikke er sykt. Husk at disse dagene kan tas ut som halve dager eller som timer, avhengig av hvilken ordning som gjelder hos den enkelte arbeidsgiver. Det er videre også vedtatt at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skoler eller barnehage er stengt på grunn av Covid-19 pandemien. Adgangen er gjort generell, men regjeringen kommer med en tydelig oppfordring om kun å benytte seg av denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

2. Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

Permitteringer på grunnlag av korona-viruset

Permittering kan iverksettes dersom det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom korona-viruset bidrar til dette, så vil det være mulig å permittere ansatte. Dersom arbeidstakere må permitteres, må vanlig prosedyre følges.

Permittering av mer enn 10 Arbeidstakere - meldeplikt til NAV

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 %, i mer enn fire uker.

Varslingsfrist ved permittering  

Regjeringen har p.t. ikke foreslått endringer i varslingsfristen for permitteringer. Hovedregelen er at varslingsfristen er 14 dager. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av slike uforutsette hendelser som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 tiende ledd; «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser». Det må vurderes konkret om 2 dagers varsel kan benyttes:

 • Virksomhetene som blir tvunget til å stenge på grunn av helsemyndighetenes retningslinjer antar vi vil kunne benytte unntaket om 2 dagers varslingsfrist.
   
 • Andre virksomheter som permitterer som følge av koronautbruddet kan trolig også benytte unntaket om 2 dagers varslingsfrist, men i slike tilfeller er det større grunn til å foreta en konkret vurdering og begrunne den korte varslingsfristen godt.

Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet.

Permitteringsvarsel

Det er ikke anledning til å gi betinget permitteringsvarsel med utgangspunkt i koronasituasjonen. Et eventuelt permitteringsvarsel må dermed angi den datoen som permitteringen vil bli iverksatt. Man kan imidlertid informere arbeidstakere om at det etterhvert kan oppstå situasjoner som medfører permittering, men det formelle permitteringsvarselet må vente til det er avklart at det blir permittering. Permitteringsvarselet er underlagt en rekke formkrav, herunder:

 • Årsaken til permitteringen
 • Permitteringsgraden, helt eller delvis (prosentandelen)
 • Fra hvilken dag permitteringen iverksettes
 • Når lønnspliktdagene løper
 • Sannsynlig permitteringsperiode (om mulig)

 I tillegg ber NAV arbeidsgiver oppgi følgende i varselet: 

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Den permitteres stillingsstørrelse 
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften

Retten til ferie og feriepenger

Ferie som var fastsatt før varsel om permittering bør avvikles som avtalt, for eksempel påskeuken. Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen avtale når ferien skal avvikles under permittering. Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere. Det betyr at man kan avvikle ferie som normalt, og man vil ha rett på feriepenger opptjent fra foregående år (året før permitteringen). Dersom man rent faktisk ikke tar ferie, vil man heller vil ikke har rett til feriepenger i perioden man er permittert.

Det er viktig å være klar over at permitteringsperioden kan forlenges med det antallet dager man tar ferie. Det er viktig å huske på at man ikke har rett på dagpenger de dagene man har ferie. Det ble vedtatt den 20. mars at ved permitteringer har arbeidstaker rett på dagpengerettigheter som normalt for høytidene, uten behov for dispensasjonssøknad.

Arbeidsgivers pensjonsordning og forsikringsordninger

Det er i utgangspunktet slik at man vil bli meldt ut av arbeidsgivers pensjonsordning ved permittering. Det kan imidlertid være anledning til å opprettholde pensjonsavtalen, men dette må avklares nærmere med arbeidsgiver og med tilbyderen av pensjonsavtalen. Dersom man som arbeidstaker informeres om permittering, vil vi anbefale å undersøke med arbeidsgiver om det lar seg gjøre å opprettholde pensjonsavtalen.

Særlig viktig er dette for de som har en ytelsespensjonsavtale, ettersom slike avtaler er lukket og man dermed er forhindret fra å tre inn igjen i avtalen når man gjenopptar arbeidet. Det kan imidlertid også ha stor betydning for arbeidstakere med innskuddspensjonsavtale, ettersom en utmelding vil kunne medføre at dekning ved sykdom opphører.

Det er videre fornuftig å undersøke hvilken betydning permitteringen får for forsikringsavtaler som man som arbeidstaker er dekket av gjennom arbeidsgivers forsikring av sine ansatte.
 


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer på følgende artikler: 

Regjeringens krisepakke - Arbeidsrett
Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak
Regjeringens krisepakke - Lån og kostnadskompensasjon
 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss