Covid-19 | Lønn og permitteringer

Covid-19 | Lønn og permitteringer

Oppdatert 1. juli 2021 

Covid-19 har medført en rekke endringer og justeringer i arbeidsrettslovverket som arbeidsgivere må forholde seg til.

Denne artikkelen vil gi en oversikt over de mest sentrale lovendringene:

Lønnspliktperioden
Dagpenger
Omsorgspenger
Sykepenger
Innreisereglene
> Fortrinnsrett

Foreslåtte endringer


Gjeldende regelverk

Lønnspliktperioden

 • Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet til 52 uker.  Permitteringsperiode vurderes innenfor en 18-måneders periode. Den 19. februar ble det vedtatt en utvidelse av den maksimale permitteringsperioden på 52 uker frem til 1. oktober 2021. Dette medfører at arbeidstaker kan være permittert uten lønn frem til 1. oktober 2021, selv om den maksimale permitteringsperioden uten lønn passeres.
 • Lønnspliktperiode I er på 10 dager ved permitteringer.

Dagpenger

 • Regjeringen vedtok den 27. april 2021 forslaget om å innføre feriepenger på dagpenger mottatt i 2020 og 2021. Beregningsperioden for feriepengene vil være hele 2020 og 2021. Alle som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021 vil dermed få utbetalt feriepenger fra NAV, uavhengig av hvor lenge de har mottatt dagpenger. Feriepengene vil bli beregnet av alle dagpenger den enkelte har mottatt i 2020 eller 2021, og feriepengesatsen er på 10,2 %.
 • Dagpengene for permitterte utgjør 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Denne dagpengeordningen opphører 1. oktober 2021.
 • Dagpengemottakerne som per 1. februar 2021 har 35 eller færre uker igjen av dagpengeperioden, kan være permittert frem til og med 30. september 2021. Arbeidstakere som har passert maksgrensen for dagpenger 1. november 2020 eller senere, vil også på nytt kunne motta dagpenger.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger er 0,75G for de siste 12 månedene, eller 2,25G for de siste 36 månedene. Reglene gjelder både for permitteringer og de som blir arbeidsledige.
 •  Regelen om tre dagers ventetid for å motta dagpenger oppheves frem til 1. oktober.
 • Kravet til arbeidsreduksjon for å få dagpenger endres fra minst 50 prosent til minst 40 prosent.
 • I dagpengeforskriften, som gjelder fra 1. mars 2021, vil økonomiske ytelser fra arbeidsgivere som har til hensikt å dekke tap i arbeidsinntekt, avkorte dagpengene.
  • En eventuell lønnskompensasjon, som for eksempel bonus, vil bli omregnet til det antall arbeidstimer den tilsvarer og føre til trekk i dagpengeutbetalingen. Dette betyr at selv med de beste intensjoner som arbeidsgiver, vil ikke dette komme arbeidstaker til gode.
  • Naturalytelser (som f.eks. fri telefon eller fri bil) som arbeidstaker har hatt i tre måneder før permitteringens start, vil ikke redusere dagpengene.
 • Det er frem til 1. juli 2021 adgang til å kombinere utdanning eller opplæring med dagpenger.

Omsorgspenger

 • Omsorgspengekvoten dobles fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022.
  • Alle foreldre har rett på doble kvoter med omsorgspenger hele 2021 og dagene kan brukes ut det kalenderåret barnet fyller 12 år.  
 • Foreldre har rett til omsorgspenger når barn er sykt, har symptomer på luftveisinfeksjoner, er i karantene eller ved stenging av skole/barnehage. Dersom kvoten er brukt opp og det kommer utbrudd og stenginger, får foreldre frem til 1. juli 2021 flere omsorgsdager og har rett til mer omsorgspenger.
 • Det er gitt unntak fra kravet om legeerklæring fra og med fjerde dag med fravær når NAV skal utbetale omsorgspenger til 1. januar 2022.

Sykepenger

 • Arbeidstaker som har vært borte fra arbeid grunnet Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har i de fleste tilfeller rett på sykepenger. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd, og som en følge av dette får karanteneplikt. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til Covid-19 er 3 virkedager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt sykepenger fra og med den fjerde dagen i fraværet etter de samme reglene. Dette gjelder frem til 1. april 2021.

Innreisereglene

 • Fra og med 29. januar 2021 inntrådte nye regler om innreisenekt i Norge for alle utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Fra og med 20. februar åpnet en søknadsbasert ordning for enkeltpersoner som næringslivet er avhengig av for å holde driften i gang. Dette er i første omgang teknisk personell som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet på norske arbeidsplasser. 
  • For de arbeidstakerne som blir rammet av innreiseforbudet og ikke kan møte på arbeid, har ikke arbeidsgiver noen plikt til å betale lønn. Arbeidstakerne dette rammer vil heller ikke ha krav på sykepenger fra NAV, da dette forutsetter sykdom.
 • Dagpenger ved innreisenekt
  • Dagpenger forutsetter at arbeidstaker er enten arbeidsledig eller permittert. Den som er utestengt fra arbeidet vil i utgangspunktet også være uten arbeid, og det avventes nærmere avklaringer til om en slik situasjon omfattes av dagpengereglene.
 • Det er et vilkår for bruk av permitteringer at det er midlertidig mangel på arbeid hos arbeidsgiver. Det at en arbeidstaker ikke kommer seg på jobb på grunn av de nye innreiserestriksjonene vil ikke i seg selv gi grunnlag for permittering.

FORTRINNSRETT

 • Fra og med 1. juli 2021 er perioden arbeidstaker har fortrinnsrett til ny ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-2 midlertidig utvidet fra ett til to år ved oppsigelse grunnet virkningene av Covid-19. Utvidelsen av perioden med fortrinnsrett fra ett til to år gjelder oppsigelser som gjennomføres i tidsrommet fra og med 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021. Dette vil også gjelde der arbeidstakers stilling blir redusert og der midlertidig ansatte ikke får fortsette på grunn av virksomhetens forhold, der årsaken er virkninger av Covid-19.

Foreslåtte endringer i gjeldende regelverk

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen følgende endringer:

Maksimal permitteringsperiode reduseres fra 52 til 26 uker

Maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021.

For nye tilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Disse vil dermed ikke regnes med i 18-måneders perioden for nye permitteringer fremover.

Retten til dagpenger under permittering følger fritaket for lønnsplikt, gitt at vilkårene for å motta dagpenger for øvrig er oppfylt.

Innfører ikke lønnspliktperiode II

Det blir ikke innført en lønnspliktperiode II ved permitteringer. Det var planlagt å innføre en lønnspliktperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. juni 2021.

Reglene om utvidet rett til sykepenger og foreldres rett til bruk av omsorgspenger forlenges ut september.

 


Artikkelen oppdateres fortløpende.


 

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Ingunn Tunes
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss