Norge
Languages

Languages

Covid-19 | Lønn og permitteringer

ida_graf_.png

Oppdatert  23. oktober 2020, kl. 08:30

Kongen i statsråd sanksjonerte fredag 20. mars en rekke arbeidsrettslige strakstiltak grunnet Covid-19. Tiltakene gjelder blant annet lønnsplikt, dagpenger og permitteringer. Reglene gjelder fra 20. mars hvis ikke annet er omtalt.

Arbeidsrettslige strakstiltak for arbeidsgivere og arbeidstakere

 • Arbeidsgivers lønnsplikt. Det er vedtatt at arbeidsgivers lønnspliktsperiode av permittering grunnet Covid-19 økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september. I perioden 20. mars – 31. august vil lønnspliktperioden for arbeidsgiver ved permittering være 2 dager.
   
 • Lønnskompensasjonsordningen fra Nav. Lønnskompensasjonsordningen med 18 med 18 dager «full lønn» fra Nav opphører samtidig som reglene om lønnspliktdagene endres, altså 1. september 2020. Dette betyr at arbeidstaker må søke om dagpenger etter lønnspliktperioden på 10 dager.
   
 • Arbeidsgivers lønnspliktsperiode II. Regjeringen har vedtatt å innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering grunnet Covid-19 fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar
  • Ved å betale denne lønnspliktperiode nr. 2 vil arbeidsgiver ha mulighet til å permittere uten lønn i ytterligere 19 uker (i tillegg til de første 30 ukene). Permitteringsperioden kan dermed bli opp til 52 uker (30 + 19 uker + lønnspliktperiode nr. 1 på 10 dager og + lønnspliktperiode nr. 2 på 5 dager).
  • Regjeringen jobber med å forenkle beregningen av arbeidsgiverperioden og dette vil vi komme tilbake til når endringer er på plass.
 • Dagpenger for permitterte utgjør 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
  • Grensen for å ha rett til dagpenger reduseres fra 150 000 kr til 74 895 kr. (0,75G).
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter er opphevet.
  • NAV forskutterer deler av dagpengeutbetalingene fra 30. mars. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering. Forskuddet gis for en måned av gangen. Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for en måned til, må sende inn en ny søknad. Dette kan gjøres tidligst en måned etter at forrige søknad ble sendt. 
  • Kravet for rett til dagpenger under permittering reduseres fra 50 % til 40 % arbeidstidsreduksjon under Covid-19-utbruddet.
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G etter 17 dager uten inntekt.
 • Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet.
  • Med virkning fra 1. november utvider Regjeringen permitteringsperioden under Covid-19-pandemien til 52 uker. Maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode. Det legges opp til at dette skal være en midlertidig endring frem til 1. juli 2021.
 • Omsorgspengekvoten nullstilles. På grunn av koronasituasjonen vedtok Stortinget en midlertidig ordning om å doble antall omsorgsdager for perioden 13. mars 2020 – 30. juni 2020. Fra og med 1. juli nullstilles antall omsorgsdager og arbeidstakere starter på nytt med vanlig antall dager ut kalenderåret.
   
 • Innfører ekstra omsorgsdager ved stengte skoler og barnehager. 15. september innfører regjeringen ekstra sykt barn-dager ved lokale utbrudd dersom skoler og barnehager må stenge på grunn av Covid-19, forutsatt at foreldre har brukt opp omsorgsdagene. For å benytte seg av den nye ordningen, må foreldre be skole eller barnehage om en skriftlig bekreftelse som de kan levere til arbeidsgiver, og som vil få dette dekket av folketrygden.
   
 • Normal arbeidsgiverperiode ved omsorgspenger Arbeidsgiverperioden ble midlertidig redusert til 3 dager omsorgspenger under Covid-19-utbruddet. Fra 1. juli må arbeidsgiver igjen dekke 10 dager for kalenderåret 2020. Det betyr at hvis arbeidsgiver allerede har dekket 3 dager for en arbeidstaker, har arbeidsgiver fra 1. juli 7 dager igjen å dekke før du kan søke refusjon for utbetalt lønn til ham/henne. I perioden 16. mars til 31. desember 2020 kan ikke arbeidsgiver kreve å få legeerklæring når den ansatte tar ut omsorgsdager. Det er et unntak ved særlige smittevernhensyn, se neste avsnitt.
   
 • Sykefravær og sykepenger: Fra 1. juni kan ikke arbeidstakere bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden, 16 dager. Kravet til legeerklæring gjelder også Covid-19 relatert fravær. Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette.
  • Retten til sykepenger under karantene: Forutsetningen for at sykepenger skal komme i spill under en karantenesituasjon må være at arbeidsgiver ikke har anledning til å tilrettelegge med for eksempel hjemmekontor. Det fremgår imidlertid av forskriften om unntak fra folketrygdloven på grunn av Covid-19 pandemien at krav på sykepenger kan falle bort om arbeidstaker har brutt nasjonale reiseråd. Det er landets status, såkalt farget rød eller grønt på utreisetidspunktet som er avgjørende for om at arbeidstaker har rett til sykepenger under karantene ved hjemkomst til Norge.
  • Arbeidsgiverperioden ved korona relatert sykdom. Arbeidsgiver utbetaler fortsatt sykepenger i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis sykefraværet skyldes Covid-19, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV fra dag 4 for disse tilfellene i et eget skjema.

I det følgende kan du lese mer om;

 1. Omsorgspenger - Rettigheter ved gjenåpning av skoler, fritidsordninger og barnehager

 2. Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer? 

1. Omsorgspenger - Rettigheter ved gjenåpning av skoler, fritidsordninger og barnehager

Hvis barnehagen/skolefritidsordningen har redusert åpningstid i en periode under Covid-19-pandemien, kan arbeidstaker bruke delvise omsorgsdager for den tiden barnehagen/ skolefritidsordningene er stengt. Det innebærer at arbeidsgiver selv kan godkjenne om arbeidstaker kan ta enkelttimer/halve dager, avhengig av hvilken ordning som gjelder hos den enkelte arbeidsgiver. Arbeidstaker kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år.

Barnehager og skoler er åpne: Omsorgsdager kan benyttes ved særlig smittevernhensyn

 • Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme med barna fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.
 • Retten til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med forlenges ut 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.
 • Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Arbeidstakere må levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må levere bekreftelsen til NAV.

2. Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

Permitteringer på grunnlag av COVID-19

Permittering kan iverksettes dersom det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom korona-viruset bidrar til dette, så vil det være mulig å permittere ansatte. Dersom arbeidstakere må permitteres, må vanlig prosedyre følges.

Permittering av mer enn 10 Arbeidstakere - meldeplikt til NAV

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer grunnet Covid-19 skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 %, i mer enn fire uker.

Varslingsfrist ved permittering  

Hovedregelen er at varslingsfristen er 14 dager. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av slike uforutsette hendelser som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 tiende ledd; «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser». Det må vurderes konkret om 2 dagers varsel kan benyttes:

 • Virksomhetene som blir tvunget til å stenge på grunn av helsemyndighetenes retningslinjer antar vi vil kunne benytte unntaket om 2 dagers varslingsfrist.
 • Andre virksomheter som permitterer som følge av koronautbruddet kan trolig også benytte unntaket om 2 dagers varslingsfrist, men i slike tilfeller er det større grunn til å foreta en konkret vurdering og begrunne den korte varslingsfristen godt.

Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet.

Permitteringsvarsel

Det er ikke anledning til å gi betinget permitteringsvarsel med utgangspunkt i koronasituasjonen. Et eventuelt permitteringsvarsel må dermed angi den datoen som permitteringen vil bli iverksatt. Man kan imidlertid informere arbeidstakere om at det etter hvert kan oppstå situasjoner som medfører permittering grunnet Covid-19, men det formelle permitteringsvarselet må vente til det er avklart at det blir permittering.

 • Årsaken til permitteringen
 • Permitteringsgraden, helt eller delvis (prosentandelen)
 • Fra hvilken dag permitteringen iverksettes
 • Når lønnspliktdagene løper
 • Sannsynlig permitteringsperiode (om mulig)

 I tillegg ber NAV arbeidsgiver oppgi følgende i varselet: 

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Den permittertes stillingsstørrelse 
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften

Retten til ferie og feriepenger

Ferie som var fastsatt før varsel om permittering bør avvikles som avtalt, for eksempel påskeuken. Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen avtale når ferien skal avvikles under permittering. Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere. Det betyr at man kan avvikle ferie som normalt, og man vil ha rett på feriepenger opptjent fra foregående år (året før permitteringen). Dersom man rent faktisk ikke tar ferie, vil man heller vil ikke ha rett til feriepenger i perioden man er permittert.

Det er viktig å være klar over at permitteringsperioden kan forlenges med det antallet dager man tar ferie. Det er viktig å huske på at man ikke har rett på dagpenger de dagene man har ferie. Det ble vedtatt den 20. mars at ved permitteringer grunnet Covid-19 har arbeidstaker rett på dagpengerettigheter som normalt for høytidene, uten behov for dispensasjonssøknad.

Les mer: Covid-19 og skatte- og avgiftstiltak

Arbeidsgivers pensjonsordning og forsikringsordninger

Det er i utgangspunktet slik at man vil bli meldt ut av arbeidsgivers pensjonsordning ved permittering. Det kan imidlertid være anledning til å opprettholde pensjonsavtalen, men dette må avklares nærmere med arbeidsgiver og med tilbyderen av pensjonsavtalen. Dersom man som arbeidstaker informeres om permittering under Covid-19-utbruddet, vil vi anbefale å undersøke med arbeidsgiver om det lar seg gjøre å opprettholde pensjonsavtalen.

Særlig viktig er dette for de som har en ytelsespensjonsavtale, ettersom slike avtaler er lukket og man dermed er forhindret fra å tre inn igjen i avtalen når man gjenopptar arbeidet. Det kan imidlertid også ha stor betydning for arbeidstakere med innskuddspensjonsavtale, ettersom en utmelding vil kunne medføre at dekning ved sykdom opphører.

Det er videre fornuftig å undersøke hvilken betydning permitteringen får for forsikringsavtaler som man som arbeidstaker er dekket av gjennom arbeidsgivers forsikring av sine ansatte.

Kan ansatte jobbe når de er permittert?

Ansatte kan jobbe når de er permitterte, men da vil dagpengegrunnlaget reduseres tilsvarende. På meldekortene arbeidstaker sender NAV hver 14. dag, svarer de blant annet på hvor mye de har jobbet. Jobber de mer enn 60 % av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får de ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Varer arbeidsoppdraget lengre enn seks uker, må du som arbeidsgiver gi nytt varsel og betale lønn for den første permitteringstiden en gang til. Er arbeidstakeren permittert fra en fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift gjelder egne regler.

Avbryte permitteringen

Arbeidsgiver kan når som helst trekke permitteringsvarselet før permitteringen starter. Permitteringen kan også avbrytes når som helst, uavhengig av varigheten som ble oppgitt i varslet. Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver. Ved permittering på ubestemt tid, må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1 – 2 dager. I A- meldingen må arbeidsgiver oppi sluttdato på permitteringen i den måneden den ansatte avslutter permitteringen. Den som er permittert må selv melde fra til NAV om at permitteringen er avbrutt.

Oppsigelse under permittering

Dersom arbeidstaker sier opp en ansatt som er permittert under Covid-19-utbruddet, må det som hovedregel utbetales lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder fra den dagen den ansatte får oppsigelsen.

Hvis en arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans selv sier opp jobben sin, skal arbeidsgiver vanligvis ikke utbetale lønn. Dette avhenger av for eksempel hva som står i tariffavtalen eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt, og må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Oppsigelsestiden er 4 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale.

 


Artikkelen vil fortløpende oppdateres i tråd med endringer fra myndighetene. 


 

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss