Oppdatert 21.12.2021 

Covid-19 og en ny runde med strengere tiltak og nedstenging har nok en gang medført en rekke endringer og justeringer i arbeidsrettslovverket som arbeidsgivere må forholde seg til. Denne artikkelen gir en oversikt over de mest sentrale gjeldende og foreslåtte endringene.

Dagpenger
Omsorgspenger
Sykepenger
Foreslåtte endringer i regelverk


Gjeldende regelverk

Dagpenger

Tiltak som i første omgang skal vare ut februar 2022:

 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
 • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
 • Særreglene med dagpenger for lærlinger
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres og i første omgang skal vare ut februar 2022 er:

 • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
 • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
 • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
 • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

Omsorgspenger

Følgende regler gjelder:

Du kan bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn fordi

 • Barnehagen eller skolen er stengt grunnet Covid-19
 • Barnet ikke kan gå i barnehagen eller på skolen på grunn av smittehensyn
 • Barnet eller den som passer på barnet er i karantene

Regjeringen foreslår også å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn i 2022. Også retten til omsorgspengedager dersom skoler og barnehager skulle bli stengt, forlenges.

Følgende regler gjelder ut 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Unntak fra kravet om legeerklæring fra og med fjerde dag med fravær når NAV skal utbetale omsorgspenger
 • Mulighet til å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt grunnet Covid-19

Sykepenger

 • Retten til sykepenger på grunn av eller ved mistanke om Covid-19 forlenges. Regjeringen reduserer i tillegg perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere. Dette vil gis virkning for sykefravær fra og med 1. desember og skal vare til og med 30. juni 2022.

FORESLÅTTE ENDRINGER I REGELVERK

NY LØNNSSTØTTEORDNING

Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember og januar. Formålet er å tilrettelegge for at arbeidstakere kan fortsette å være i arbeid fremfor å bli permittert. For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember.

Ordningen retter seg mot:

 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over (for eksempel serveringssteder, teater, kino osv.).
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt (for eksempel Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene og tjenester tilknyttet utelivet osv.).

Støttebeløpet:

 • Lønnsstøtten settes til maks 40 000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80% av den ansattes bruttolønn.
 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100%. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20%, er støttebeløpet null.

Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.