I verdivurderinger benyttes ofte multipler på EBITDA eller EBIT for å komme fram til en bedrifts verdi (enterprise value). Felles for begge disse resultatbegrepene er at de ser bort fra skatt og den finansielle strukturen i selskapet, men forskjeller i hva som inkluderes gjør dem egnet for ulike bedrifter og tilfeller

I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellen på resultatbegrepene EBITDA og EBIT, samt hva man skal være oppmerksom på når man benytter disse til verdivurdering.

EBITDA forklart

EBITDA står for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, på norsk gjerne kalt driftsresultater før avskrivninger. Dette er et resultatbegrep som trekker ut varekostnad, lønnskostnad og driftskostnad fra selskapets omsetning. Enkelt forklart måler EBITDA lønnsomhet og fungerer som en proxy for kontantstrømmer fra et selskaps operasjonelle aktiviteter.

EBIT forklart

EBIT står for Earnings Before Interest and Taxes. Dette resultatbegrepet ligner på EBITDA, men her trekker man i tillegg ut avskrivninger. Vi ser bort fra «D» og «A» som gjerne er knyttet til avskrivning av henholdsvis driftsmidler samt immaterielle driftsmidler, som for eksempel goodwill fra oppkjøp.

Forskjellen fra EBITDA blir dermed at EBIT tar hensyn til en jevn belastning av investeringer (capex) gjennom avskrivninger. Resultatet viser bedriftens lønnsomhetsgrad når man også regner med investeringene, hvor avskrivningene gir et bilde på det gjennomsnittlige reinvesteringsbehovet for å holde virksomheten i gang. 

Når skal man bruke EBITDA og når skal man bruke EBIT? 

I en multippelbasert verdivurdering benytter man multipler fra transaksjoner i sammenlignbare selskaper eller multipler som kan utledes fra noterte selskaper (peers). Det blir derfor viktig å vurdere om EBITDA og EBIT i disse selskapene er sammenlignbare med det selskapet man skal verdivurdere. 

Her er noen eksempler på faktorer som er viktig å ta i betraktning:

Driftsmidler

Et eksempel på dette kan være hvordan selskapene finansierer driftsmidler – gjennom kjøp eller leasing.  Avhengig av hvilke regnskapsregler et selskap har lagt til grunn kan leasing være behandlet som «andre driftskostnader» gjennom operasjonell leasing eller som avskrivninger gjennom finansiell leasing (right-to-use asset etter IFRS 16). Et selskap som har kjøpt driftsmidlene vil få belastningen knyttet til driftsmidlene gjennom avskrivninger. For kapitalintensive virksomheter kan derfor EBIT være et «tryggere» valg enn EBITDA i en verdivurdering. 

Utvikling av IP

Et annet eksempel kan være hvordan selskapene bokfører utviklingskostnader knyttet til utvikling av IP, noe som spesielt gjelder for programvareselskaper. Utgifter til utvikling av egen programvare kan kostnadsføres eller aktiveres i balanse. Det vil si at dersom man sammenligner to software-selskaper, så må man samtidig passe på om det er forskjeller i aktivering av utviklingskostnader. 

Om alt annet er likt, vil selskaper som ikke aktiverer utviklingskostnader få lavere EBITDA enn selskaper som aktiverer utviklingskostnader. For å sikre sammenlignbarhet mellom slike selskaper vil EBIT være et tryggere valg enn EBITDA.

Goodwill

Det siste eksemplet vi trekker fram er knyttet til goodwill. Goodwill oppstår gjennom oppkjøp og er residualen mellom identifiserbare eiendeler og forpliktelser i det selskapet som er gjenstand for oppkjøp og kjøpesummen. Avskrivningene av goodwill inngår i «A»en (amortization). Det betyr at et konsern som har gjort oppkjøp vil få en lavere EBIT enn et konsern som ikke har gjort oppkjøp. I slike tilfeller kan EBITDA eller EBITA være måltall som gjør de to konsernene sammenlignbare.

Konklusjon

Avskrivninger er det som direkte skiller resultatbegrepene EBITDA og EBIT, men likevel er det mange hensyn å ta for å vite om andre selskaps EBITDA eller EBIT er sammenlignbart i en verdivurdering. Uansett hvilke multipler man velger å legge til grunn er det viktigste å være trygg på at de faktisk er sammenlignbare.