I denne artikkelen finner du en oversikt over hvilke kommuner i Agder som har eiendomsskatt, nærmere info om eiendomsskatten i de største kommunene og hvorfor det kan være vel anvendt tid å gjennomgå takseringen av eiendommene når disse er klare.
 

Denne artikkelen dreier seg om eiendomsskatt i Agder, men vi har også skrevet en generell artikkel om eiendomsskatt.


Eiendomsskatt i Agder

Følgende kommuner i Agder har eiendomsskatt:

 

Bolig og fritidseiendom

Næringseiendom

Arendal

4,0 promille

3,7 promille

Birkenes

2,9 promille

7,0 promille

Bygland

Nei

7,0 promille på kraftverk, kraftnett, samt verk og bruk

Bykle

Nei

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Evje og Hornnes

Nei

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Farsund

3,0 promille

5,5 promille

Flekkefjord

2,6 promille

7,0 promille

Froland

3,0 promille

7,0 promille

Gjerstad

4,0 promille

7,0 promille

Grimstad

3,6 promille

3,9 promille

Hægebostad

Nei

Nei

Iveland

1 promille

7,0 promille

Kristiansand

2,1 promille

2,1 promille

Kvinesdal

Nei

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Lillesand

2,0 promille

3,0 promille

Lindesnes

3 promille

5,5 promille

Lyngdal

Nei

6,0-7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Risør

3,8 promille

Nei

Sirdal

Nei

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, samt verk og bruk

Tvedestrand

4,0 promille

Nei

Valle

Nei

7,0 promille på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Vegårshei

4,0 promille

Nei

Vennesla

4,0 promille

7,0 promille

Åmli

Nei

7,0 promille på kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum

Åseral

Nei

 7,0 promille på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum


Risiko for feil ved retaksering

Kommunens fastsatte takster ligger i utgangspunktet fast i ti år. Likevel kan det gjøres en ny taksering, såkalt omtaksering, innenfor en tiårsperiode i spesielle tilfeller. Les mer om dette straks nedenfor. I tillegg kan retaksering også utsettes noen år selv om gjeldende sats har vært uendret i ti år.

Ved ny taksering av eiendommene er det risiko for at eiendommer takseres feil. Eksempler på typiske feil kan være at det legges til grunn uriktig areal, uriktig brukstype eller at det er store forskjeller i bruk av indre og ytre korreksjonsfaktorer.

Flere kommuner i Agder har gjennomført retaksering de senere årene. Vi anbefaler at de som ikke har kontrollert de nye eiendomsskattetakstene de har fått etter retakseringene, bør gjøre det nå.

Disse kommunene har gjennomført retaksering av eiendommer for eiendomsskatteformål de siste årene:

 • Arendal kommune (2021)
 • Kristiansand kommune (2021)
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes kommune
 • Froland kommune (2019)
 • Kvinesdal kommune
 • Lindesnes (2020)
 • Lyngdal (2021)
 • Valle kommune (2021)
 • Vennesla (2020)

   

Andre kommuner hvor gjeldende taksering er ti år eller eldre og hvor det kan forventes en retaksering:

 • Birkenes (2014)
 • Gjerstad kommune (gjeldende taksering er fra 2011) – konturjustering i 2023
 • Lillesand kommune (gjeldende taksering er fra 2009) – konturjustering i 2023
 • Risør kommune (gjeldende taksering er fra 2003) 
 • Sirdal kommune (gjeldende taksering er fra 2013)
 • Åmli kommune (gjeldende taksering er fra 2013)  – konturjustering i 2023


Krav om omtaksering

Man kan også kreve omtaksering i tiden mellom de alminnelige takseringene, dvs. tiårsperioden. Dette vil være tilfellet dersom:

 • Eiendommen er delt eller er vesentlig endret siden forrige taksering 
 • Påstående bygning på eiendommen er for eksempel revet, ødelagt i brann e.l. 
 • Det er oppført nye bygninger eller gjort betydelige endringer på eiendommen 

I en byggeperiode der påstående bygning enten er fullstendig revet eller det er grunnlag for totalrehabilitering, bør eiendomsskatten søkes omtaksert og redusert frem til ferdigstillelse. God dokumentasjon om forhold ved eiendommen per 1. januar i skatteåret, herunder innvendig eller fullstendig rivning, vil kunne gi eiendomsskattekontoret nyttig informasjon ved en omtaksering.  

 

RSM Advokatfirma bistår gjerne med å gjøre en vurdering av utskrevet eiendomsskatt, og eventuelt også påklage eiendomsskatten. Vi bistår videre med å kreve dekning av sakskostnader ved medhold i klagen.

 

Eiendomsskatten i Arendal kommune

Arendal kommune gjennomførte retaksering av ca. 27 000 eiendommer med virkning fra 2021. Eiendommene er taksert etter sjablongregler, dvs. kommunen tar utgangspunkt i en antatt kvadratmeterpris for ulike typer eiendom (kontor, forretning, hotell, restaurant, industri, verksted, lager, mv.), multiplisere denne med bygningens bruksareal (BRA), som deretter justeres med en etasjefaktor og en sonefaktor.

Retningslinjene for taksering i Arendal kommune kan leses i sin helhet her (2021).


Eiendomsskatten i Kristiansand kommune

Alle de tre kommunene som har slått seg sammen til nye Kristiansand kommune hadde eiendomsskatt før sammenslåingen, med forrige taksering i 2009 i Søgne, 2009 i Songdalen og 2011 i Kristiansand. For å samordne eiendomsskatten i nye Kristiansand kommune, ble det gjennomført en retaksering i 2020 med virkning fra 2021.

Retningslinjene for taksering i Kristiansand kommune kan leses i sin helhet her (2021).


Klage på eiendomsskatt

Dersom man mener at eiendomsskattetaksten er uriktig fastsatt eller virker for høy, kan taksten påklages. En eventuell endring vil da få betydning frem til neste retaksering, men ikke tilbake i tid.

Det er flere ulike forhold ved en takst som kan danne grunnlag for å klage, for eksempel:

 • Uriktig arealstørrelse
 • Uriktig arealtype
 • Uriktig fordeling mellom arealtyper
 • Taksten overstiger eiendommens objektive markedsverdi 
 • Taksten er for høy sett i forhold til sammenlignbare eiendommer i kommunen (brudd på likhetsprinsippet)

Klagefristen er seks uker fra kunngjøringstidspunktet for eiendomsskattelisten eller det tidspunktet skatteseddelen ble sendt ut. Det vil i praksis si at klagefristen løper fra 1. mars til midten av april. Klagefristen kan imidlertid også løpe ut tidligere. Vi anbefaler derfor å undersøke den enkelte kommunes nettside for å finne gjeldende frist.

Klagen sendes til kommunen, som i første instans vurderer om det er grunnlag for å omgjøre sitt vedtak. Dersom klageren ikke gis fullt medhold, kan klagen oversendes kommunens klageorgan, som enten skal være en særskilt opprettet nemnd eller en annen kommunal nemnd som er delegert myndighet til å behandle klager.


RSM bistår i eiendomsskattesaker

RSM har lang og bred erfaring med saker som gjelder eiendomsskatt. Vi har bistått i flere hundre saker som gjelder klage over eiendomsskatt, i en rekke forskjellige kommuner. Vår erfaring er at det å gjennomgå eiendomsskattetaksen er vel anvendt tid, særlig for næringseiendom. Ettersom kommunens taksering ofte gjennomføres på kort tid, har eiendomsskattetakstene ofte vist seg å inneholde feil. For større næringseiendommer vil dermed selv mindre korrigeringer kunne få store utslag i eiendomsskatt.

RSM har kontorer i Arendal, Kristiansand, Lyngdal og Mandal, i tillegg til Bergen, Forus, Oslo, Trondheim og Voss. Vi bistår gjerne med å gjennomgå din eiendomsskattetakst og i den videre saksgangen dersom det kan være grunnlag for å klage.