Endringer i formuesskatten i statsbudsjettet for 2022

Lavere verdi for arbeidende kapital

Regjeringen foreslår å fortsette nedtrappingen på skattleggingen av arbeidende kapital. Dette for å styrke det norske private eierskapet ytterligere gjennom nye lettelser i formuesskatten.

Verdsettelsen av arbeidende kapital foreslås derfor redusert fra 55 % til 50 % for arbeidende kapital knyttet til eierskap av aksjer og driftsmidler. Verdsettelsen vil også gjelde for næringseiendom som hoteller og overnattingssteder.

Du kan lese endringsforslag om nedtrapping av arbeidende kapital her.

Vi bemerker at det er sannsynlig at den nye regjeringen ikke ønsker denne endringen gjennomført.

Økning av bunnfradrag

Det foreslås også en økning i bunnfradraget begrunnet i ønske om en bedre balanse i formuesskattelettelsene.

Bunnfradraget foreslås endret fra 1,5 millioner og 3 millioner for ektefeller, til 1,6 millioner og 3,2 millioner for ektefeller.

Du kan lese endringsforslag om økning av bunnfradraget her.

Det er usikkert om den nye regjeringen vil endre dette.

Økning i verdsettelse av boligtyper

Samtidig som verdsettelsen blir lavere på arbeidende kapital, øker verdsettelsen for primærboliger med høy verdi, sekundærbolig og fritidsbolig.

Primærbolig

For primærbolig med høy verdi foreslås det å redusere verdsettelsesrabatten. Etter gjeldende regler blir alle primærboliger verdsatt til maksimalt 25 % av omsetningsverdi, uansett verdi på boligen. Bakgrunnen for endringsforslaget er å fjerne insentivet til å spare i dyr primærbolig fremfor å investere i næring.

Endringen medfører at for primærboliger som har en omsetningsverdi på over NOK 15 millioner, vil den delen av summen som overstiger NOK 15 millioner verdsettes til 50 % av omsetningsverdi. Verdsettelsen vil fortsatt være 25 % av verdien opp til NOK 15 millioner, noe som innebærer at forslaget ikke vil ha konsekvenser for skattytere som eier primærboliger verdsatt til under NOK 15 millioner.

Sekundærbolig

Regjeringen foreslår å endre verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 % til 95 % av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi.

Fritidsbolig

Det foreslås også endring i verdsettelsen av fritidsboliger. Dagens regelverk baserer seg på at formuesverdien av fritidsboliger maksimalt skal utgjøre 30 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Verdsettelsessystemet ved beregning av verdi på fritidsboliger endres år om annet med generelle prosentvise justeringer for å gjenspeile den generelle verdiutviklingen. En slik justering skjedde sist fra 2013 til 2014. Manglende justering har gjort at det har dannet seg et etterslep i de skattemessige verdiene. Dette gjør at regjeringen foreslår å øke verdsettelsen med 10 %. Eventuelle formuesverdier som overstiger maksimalgrensen på 30 % av dokumentert verdi etter oppjusteringen, kan skattyter kreve nedsatt på vanlig måte.

Endringen foreslås også å gjelde for fritidsboliger i utlandet og på Svalbard.

Det må også bemerkes at det arbeides med å utvikle et lignende verdsettelsessystem for fritidsboliger som for primær- og sekundærboliger. Et forslag til nytt verdsettelsessystem er sendt på høring, du kan lese høringsuttalelsen her.

Du kan lese mer om de ovennevnte endringsforslagene for verdsettelse av bolig her.

Alle de ovennevnte endringer foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret 2022.

Vi nevner til slutt at utredning av muligheten for kommunene til å fastsette lavere formuesskatt slik bl.a. «skatteparadiset Bø i Vesterålen» har gjort, er lagt til det allerede etablerte inntektsskatteutvalget som skal levere sin rapport i juni 2022.