Endringer i statens kostnadskompensasjonsordning

istock-000021238198-large.jpg

Med virkning for månedene april og mai ble det 15. mai 2020 gjort endringer i forskriften om kompensasjon for virksomheter som har opplevd betydelig omsetningsfall. Endringene består i hovedsak av følgende:

  • Egenandelen for virksomheter som ikke har blitt pålagt å stenge virksomheten på grunn av Covid-19 reduseres fra kr 10 000 til kr 5 000
  • Gaver fra privatpersoner (for eksempel fra kronerulling) på opptil kr 3 000 per kalendermåned skal ikke regnes som omsetning
  • Fôr, veterinær og nødvendige lønnskostnader til ettersyn ved dyrehold omfattes av begrepet faste, uunngåelige kostnader
  • Konsernbegrepet utvides til også å omfatte «uekte konsern» der en person og personens nærstående utgjør konserntoppen
  • Beregnet normalomsetning for søknadsmåneden skal ikke settes lavere enn 20 % og ikke høyere enn 5 ganger høyere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019

Valgrett mellom bokføringstidspunkt og regnskapsmessig periodisering

Av mere praktiske justeringer i reglene kan det nevnes at man ved beregningen av omsetningsendringen fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020 nå kan legge bokføringstidspunktet til grunn for beregningen, forutsatt at Bokføringslovens regler er fulgt. Det er altså ikke et krav om å periodisere inntektene i disse månedene.

At dette er en «kan»-regel medfører at søkeren kan legge den løsningen til grunn (periodisert vs. ikke-periodisert) som gir mest gunstig resultat. For søknadsmåneden og tilsvarende måned i 2019 må inntektene fortsatt periodiseres.

Sesongbaserte virksomheter

Det er signalisert at det fra mai måned vil bli mulig for sesongbaserte virksomheter å søke kompensasjon med egne justeringsfaktorer som skal ta hensyn til sesongsvingningene. Endringen får tilbakevirkende effekt for mars og april.

Om en virksomhet blir sett på som sesongbasert eller ei vil bli avgjort av matematiske beregninger. Det kreves at minst 80 % av den samlede årsomsetningen faller inn under de seks sammenhengende månedene med høyest omsetning, og at tjenestene som leveres består av aktiviteter og opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Dette vil blant annet gjelde alpinanlegg og klatreparker.

For de sesongbaserte virksomhetene vil de faste, uunngåelige kostnadene multipliseres med en sesongfaktor. Et eksempel kan være en virksomhet som i 2019 omsatte for kr 8 000 000, mens omsetningen i april 2019 var kr 2 000 000. Det gir en faktor på (kr 2 000 000 / kr 8 000 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020, beregnet på vanlig måte, skal dermed multipliseres med 3. Dersom søknadsmånedene er utenfor sesongen skal den generelle modellen fortsatt benyttes, med den konsekvens at kompensasjonsbeløpet blir tilsvarende nedjustert.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss