Norge
Languages

Languages

Finansdepartementet presiserer SkatteFUNN og forbudet mot støtte til kriserammede virksomheter

ida_bygg_revisjon.png

Grunnleggende om SkatteFUNN

Norges forskningsråd administrer ordningen SkatteFUNN, som gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Støtten gis i form av et skattefradrag for en andel av FoU-kostnadene til prosjektet. Statsstøttereglene begrenser imidlertid hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et FoU-prosjekt. SkatteFUNN‑ordningen er meldt inn i ESA (EFTAs‑overvåkningsorgan) under gruppeunntaksordningen (GBER) som gir detaljerte regler for når visse typer støtte er forenlig med EØS-avtalen. Ifølge forordningen er det et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Finansdepartementet har i brev til Skatteetaten presisert SkatteFUNN-ordningen for virksomhet i vanskeligheter og klargjort hvordan forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter skal praktiseres. Reglene gjelder fra og med inntektsåret 2019.

Tidspunkt for vurdering av om virksomheten er kriserammet

Et foretak må på søknadstidspunktet for SkatteFUNN ikke være kriserammet. Tidspunktet for vurdering av om foretaket er i vanskeligheter er den datoen Norges Forskningsråd beslutter å godkjenne forskningsinnholdet i foretakets SkatteFUNN‑søknad. Det antas at forhold som inntreffer etter tidspunkt for godkjenning av Norges Forskningsråd ikke skal hensyntas.

Hvilket regnskap skal legge til grunn?

Grunnlaget for vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter skal være det siste regnskapet, ev. næringsoppgaven for bedrifter uten regnskapsplikt, som er avlagt før Norges Forskningsråd beslutter å godkjenne foretakets søknad.

Selskapet kan også legge en mellombalanse til grunn der balansedatoen er mellom siste avlagte regnskap og før Norges Forskningsråd sin godkjenning. Det er ikke et krav om revisorgodkjenning av mellombalansen.

Retningslinjene til gruppeunntaksforordningen (GBER) gir ingen klar løsning på hvilket regnskap som skal legges til grunn dersom selskapet inngår i et konsern. Problemstillingen er sendt til ESA for avklaring. Frem til ESAs avklaring foreligger, legger departementet til grunn at vurderingen av om foretaket oppfyller kriteriene for å anses å være i vanskeligheter, skal skje på konsernnivå for selskap som inngår i et konsern. Et selskap inngår i et konsern dersom foretaket i sist avlagte regnskap var konsolidert linje for linje inn i et konsernregnskap.

Vurderingen av om selskapet er insolvent gjøres imidlertid på selskapsnivå, også om foretaket inngår i et konsern.

Når anses en virksomhet å være kriserammet?

Foretak anses å være i vanskeligheter dersom akkumulerte tap etter fradrag for reserver overstiger halvparten av tegnet aksjekapital. Overkurs skal ikke inngå i beregningen av aksjekapital. Dersom udekket tap, etter reduksjon for verdien av annen innskutt egenkapital og overkurs, overstiger halvparten av aksjekapitalen, anses altså selskapet å være i vanskeligheter. 

Ansvarlige lån eller konvertible lån har ingen betydning for vurderingen.

Besluttet, men ikke-registrert, kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse skal redusere eller øke de aktuelle postene, enten det er aksjekapital eller overkurs. Det forutsetter at kapitalendringen faktisk gjennomføres, men det er ikke et vilkår at registrering har skjedd før balansedatoen. Om endringen ikke fremgår av siste avlagte årsregnskap, skal en mellombalanse utarbeides (som beskrevet over).

Foretak anses også å være i vanskeligheter «dersom følgende gjelder» for de to foregående årene;

  1. foretakets forhold mellom bokført gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5, og
  2. foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0.»

Unntak for SMB-selskap som har eksistert i mindre enn tre år

SMB-foretak som har eksistert i færre enn tre år fra godkjent søknad (forskningsrådet), er unntatt regelen om kriserammede selskap som har tapt halvparten av sin aksjekapital.

Unntaket for SMB-foretak som har eksistert i færre enn tre år gjelder ikke for insolvente foretak eller selskap som har mottatt krisestøtte.

Prosjekter godkjent i 2019

Prosjekter som er godkjent i løpet av 2019 skal i utgangspunktet vurderes på grunnlag av regnskapet, ev. næringsoppgaven for selskap uten regnskapsplikt, som ble sist avlagt før Norges Forskningsråd godkjente foretakets søknad.

Selskap kan dokumentere at forholdene er rettet opp ved å vise til et nyere regnskap enn det sist avlagte før godkjenningstidspunktet, eller ved å legge frem mellombalanse med balansedato før innlevering av skattemeldingen som viser at selskapet ikke anses å være i vanskeligheter.

Amnesti for prosjekter godkjent før 2019

Foretak med SkatteFUNN-fradrag for prosjekter som er godkjent før 2019, og som fortsatt løper, må ikke levere egenerklæring på eget initiativ.

Finansdepartementets avklaringer 29. november 2019

Finansdepartementets avklaringer 26. februar 2020


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Kontakt

Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss