shutterstock-188617043.jpg

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet vurdert hvilke endringer i regnskapsloven som er nødvendig for å gjennomføre EUs konsoliderte regnskapsdirektiv i norsk rett. Nedenfor kan du lese kort om hvilke lovendringer Finanstilsynet foreslår.

Finanstilsynet har i stor grad basert sine vurderinger på den utredning regnskapslovutvalget gjorde i NOU 2015:10 og NOU 2016:11. Finanstilsynet har vektlagt lovutvalgets direktivlojale tilnærming.

Prinsipper og vurderingsregler

Lovutvalget har foreslått følgende endringer vedrørende prinsipper og vurderingsregler:

  • Prinsippet om substans over form, samt vesentlighetsprinsippet lovfestes. Det tas samtidig inn en definisjon av vesentlighet i regnskapsloven.
  • Distribusjonsutgifter inngår ikke i anskaffelseskost ved tilvirkning.
  • Utgifter til egen forskning skal kostnadsføres, mens utgifter til egen utvikling kan kostnadsføres. Det settes en maksimal avskrivningstid på ti år for balanseførte utviklingsutgifter dersom den økonomiske levetiden ikke kan anslås pålitelig. Ordet forskning fjernes fra balansens oppstillingsplan.
  • Maksimal avskrivningstid for goodwill dersom økonomisk levetid ikke kan anslås pålitelig, er ti år. I tillegg lovfestes det at nedskrivning av goodwill ikke kan reverseres.
  • Det tas inn lovbestemmelse om avsetning for forpliktelser og avsetning for utgifter.

Oppstillingsplaner

Vedrørende oppstillingsplanene foreslås det å fjerne linjene som vedrører ekstraordinære poster fra resultatregnskapet. I tillegg tas det inn en bestemmelse om at delsummer skal tilføyes når forholdene tilsier det.

Notekrav

Foreslåtte endringer i notekravene:

  • Notene skal ha samme rekkefølge som regnskapspostene i balansen og resultatregnskapet.
  • Det skal opplyses om bruttobeløp ved netto presentasjon av eiendeler og forpliktelser, samt inntekter og kostnader.
  • Det skal gis opplysning om vesentlige hendelser etter balansedagen.

Konsolideringsutelatelse

Det foreslås en utvidelse av bestemmelsen om konsolideringsutelatelse. Kort fortalt kan datterselskap utelates fra konsolidering i spesielle tilfeller når det er vanskelig og uforholdsmessig kostbart å hente inn informasjon, når det foreligger begrensninger som hindrer morforetaket i å utøve sine rettigheter eller når investeringen er gjort med sikte på midlertidig eie og holdes i påvente av salg.

Samfunnsansvar

I tillegg er det foreslått endringer i bestemmelsene om redegjørelse om foretaksstyring (som gjelder noterte foretak) og redegjørelse om samfunnsansvar (som gjelder store foretak).
 

Se Finanstilsynets brev for en nærmere beskrivelse av de foreslåtte endringene.