sb23_10.png

Skatteloven stiller ved fusjoner, fisjoner og aksjebytter vilkår om skattemessig kontinuitet også i utlandet. Regjeringen foreslår nå å fjerne dette vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet for å lette på gjennomføring av skattefrie grenseoverskridende transaksjoner, samt for å legge til rette for optimal organisering av næringsvirksomhet.

I dag er det krav om at skattyter må dokumentere skattemessig kontinuitet. For grenseoverskridende transaksjoner innebærer dette at skattyter må dokumentere utenlandske skatteregler og skattemessig behandling i utlandet, i den konkrete transaksjonen, og Skatteetaten må kontrollere at vilkårene er oppfylt.  Regjeringen begrunner forslaget om å fjerne vilkåret med at det er ressurskrevende både for skattyter og Skatteetaten å sette seg inn i andre staters rett for å nærmere vurdere om vilkåret er oppfylt.

Grunnvilkåret for skattefrie omorganiseringer er at transaksjonen må gjennomføres med skattemessig kontinuitet i Norge. Som et tilleggsvilkår må det også foreligge skattemessig kontinuitet i utlandet. Transaksjoner som omfattes av vilkårene er aksjebytte, der et norsk selskap er part, fusjon, fisjon og aksjebytte mellom utenlandske selskap, og fusjon og fisjon der norsk selskap er part. Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet foreslås nå fjernet, slik at det ikke vil være et krav til skattemessig kontinuitet også i utlandet, for at transaksjonen skal være skattefri.

Endringene vil ha virkning allerede for inntektsåret 2022.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023