Den skattemessige behandlingen av trekantfusjons- og fisjonsfordringer forenkles i nasjonalbudsjettet for 2024. Endringene innebærer at skattemessig verdi skal være lik den regnskapsmessige verdien. Det medfører at fusjon og fisjonfordringer normalt vil kunne realiseres uten at det oppstår gevinst eller tap. På denne måten forenkles prosessen med trekantfusjoner. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Departementet har besluttet å revidere reglene om inngangsverdi for fusjons- og fisjonsfordringer som oppstår i sammenheng med trekantfusjoner og -fisjoner etter fordringsmodellen. Endringene innebærer at den skattemessige inngangsverdien nå blir satt lik fordringens pålydende verdi. Som et resultat av dette vil realiseringen av fusjons- og fisjonsfordringer normalt kunne skje uten at det genereres skattemessig gevinst eller tap. Etter departementets vurdering vil de foreslåtte regelendringene gi næringslivet arbeidsbesparelser og forbedret forutsigbarhet. Videre vil behovet for å avgi og motta konsernbidrag etter en slik restrukturering ikke lenger aktualiseres, som igjen vil kunne effektivisere prosessene. 

Ved trekantfusjoner og -fisjoner ivaretas skattemessig kontinuitet på eiernivå ved at skatteposisjonene videreføres på vederlagsaksjene i det overtakende selskapets morselskap. På selskapsnivå ivaretas skattemessig kontinuitet ved at det overtakende selskapet viderefører skattemessige verdier og ervervstidspunkter for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra det overdragende selskapet, jf. skatteloven § 11-7 første ledd. Overtakende selskap overtar også det overdragende selskapets øvrige skatteposisjoner. De tidligere regelen om at fordringens skattemessige verdi skal settes lik skattemessig verdi av egenkapitalen som overføres ved trekantfusjonen eller -fisjonen innebar et kompliserende element som kunne medføre at fusjonen eller fusjonen ble skattepliktig. 

Departementet innfører en overgangsregel som innebærer at selskap med en latent skatteposisjon per utgangen av 2023 gis adgang til skattefritt å utligne forskjellen mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi på fordringen. Valgfriheten gjøres imidlertid betinget av at både mor- og datterselskap treffer samme beslutning.

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.