I budsjettforliket mellom regjeringen og SV datert 29. november 2022 foreslås det betydelige innstramminger i skattereglene for utflytting.

I korte trekk innebærer de foreslåtte endringene at den nåværende regelen om bortfall av skatteplikt etter 5 år fjernes. Partene ber også Stortinget om å utrede og foreslå en utflyttingsskatt som sikrer at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges i Norge.

Endringene er foreslått med virkning fra og med 29. november 2022.

Fjerning av «femårsregelen»

Etter dagens regler skal det ved utflytting beregnes latent gevinst på blant annet aksjer og eierandeler i norske og utenlandske selskap som om aksjene var solgt dagen før utflytting. Skatteplikten bortfaller imidlertid dersom personen ikke realiserer (selger) sine aksjer eller eierandeler innen 5 år etter utflytting.

Dette har muliggjort at formuende personer kan flytte ut av Norge uten at flyttingen resulterer i skatteplikt på aksjegevinstene, dersom aksjene ikke selges i løpet av en femårsperiode. Man kan derfor selge aksjene uten skatteplikt til Norge etter 5 år og deretter flytte tilbake til Norge.

I budsjettforliket er femårsregelen foreslått fjernet slik at realisasjon av aksjer eller andeler etter utflytting trigger utflyttingsskatt, uavhengig når salget skjer. Basert på 2022-sats vil salg av aksjer eller andeler etter utflytting da innebære betalbar skatt på 35,2 % på gevinsten. I statsbudsjettet for 2023 er denne satsen foreslått økt til 37,84 % for inntektsåret 2023.

Overføring av aksjer til ektefelle og øvrig slekt

I budsjettforliket foreslås det også at bestemmelsen utvides til også å gjelde overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Etter nåværende regler er det kun overføring til ektefelle bosatt i utlandet som rammes av reglene om utflyttingsskatt.

De foreslåtte reglene rammer da overføringer av aksjer til ektefelle eller til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når mottaker er skattemessig bosatt utenfor Norge. Dette innebærer da blant annet overføringer til barn, barnebarn, foreldre, søsken, tanter og onkler.

Utredning av exit-skatt

I budsjettforliket ber også regjeringen Stortinget om å utrede og foreslå en utflyttingsskatt som sikrer at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges her.

I intervju med VG 29. november uttaler APs Frode Jacobsen at en såkalt exit-skatt vil være viktig å få på plass så raskt som mulig. Jacobsen sitter i Stortingets finanskomite.

Basert på dette kan det ikke utelukkes at forslag til nytt regelverk knyttet til exit-skatt kan komme raskt. Et slikt forslag vil kunne innebære at utflytting i seg selv anses som en realisasjon av aksjene som umiddelbart trigger skatteplikt til Norge på utflyttingstidspunktet. Det kan heller ikke utelukkes at eventuelle nye regler også omfatter andre eiendeler enn aksjer og andeler i norske og utenlandske selskap.

Virkningstidspunkt

Partene varsler i budsjettforliket at endringene skal ha virkning for utflyttinger og overføringer fra og med 29. november 2022.

Bakgrunn for og konsekvenser av forslaget

Den varslede regelendringen kommer etter at en rekke profilerte personer har meldt flytting fra Norge i løpet av 2022. Utflyttingen har resultert i en mediedebatt rundt skattereglene ved utflytting som har vært omtalt som «skattehull», og sentrale personer i SV og Rødt varslet allerede i september 2022 at skattereglene må endres for å sikre skattlegging i Norge.

Jonas Gahr Støres regjering er en mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen er derfor avhengig av politisk oppslutning fra øvrige partier for gjennomslag i Stortinget. Budsjettforliket med SV innebærer at endringsforslagene knyttet til utflyttingsskatt enklere kan bli vedtatt med flertall i Stortinget.

Dersom endringene vedtas av Stortinget vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for formuende personer med høye aksjegevinster, dersom aksjene selges etter utflytting. Ettersom de foreslåtte reglene vil gjelde fra og med 29. november 2022 vil også tilpasningsmulighetene reduseres betydelig.

Stortingsbehandling

Basert på terminlisten og arbeidsplanen for Stortingets budsjettbehandling skal statsbudsjettet for 2023 vedtas i plenumsbehandling 1. desember.

Lovsaker for skatt, avgift og toll for 2023 vedtas 13. desember.