Forskningsrådet: Nei til SkatteFUNN ved FoU for salg

RSM omtalte nylig Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse (BFU 6/17) vedrørende fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN) i datterselskaper som utelukkende driver med FoU, og der resultatet av slike aktiviteter skal selges.

Konklusjonen i BFUen var at datterselskaper som utelukkende skal drive med forskning og utvikling og hvor forskningsresultatet skal selges til andre oppdragsgivere umiddelbart etter ferdigstillelse, på visse vilkår ikke vil omfattes av unntaket for oppdragsforskning i FSFIN § 16-40-6 (6), som avskjærer SkatteFUNN-fradrag. Dette medfører ifølge uttalelsen at et slikt selskap vil kunne få fradrag under SkatteFUNN-ordningen dersom øvrige vilkår i skatteloven § 16-40 er oppfylt.

Det er Forskningsrådet som administrerer SkatteFUNN-ordningen. I et brev som nylig ble sendt Skattedirektoratet, gjør rådet direktoratet oppmerksom på at et FoU-prosjekt av den typen som er omtalt i forhåndsuttalelsen ikke vil bli godkjent av SkatteFUNN-administrasjonen for bedriften som gjennomfører prosjektet.

I nevnte BFU tar ikke Skattedirektoratet stilling til om vilkårene i bestemmelsen som definerer forsknings- og utviklingsprosjekt, jf FSFIN § 16-40-2 (1) er oppfylt, og således kan omfattes av SkatteFUNN-ordningen, men viser til at den kompetansen ligger hos Forskningsrådet.

Forskningsrådet skriver i brevet at selskap som utelukkende driver forskning og utvikling på oppdrag fra andre etter rådets oppfatning ikke tilfredsstiller kravene som stilles til FoU-prosjekter i FSFIN § 16-40-2. Begrunnelsen er at et slike FoU-prosjekt, på oppdrag fra andre, ikke kan sies å være prosjekter som blir gjennomført med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for selskapet i forbindelse med utvikling av nye tjenester.

Videre vises det til FSFIN § 16-40-2 (3), der det heter "Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder:

a. aktivitet med karakter av løpende drift, herunder rutinemessig eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet, selv om slike endringer kan innebære forbedringer"

Etter Forskningsrådets syn, er slik aktivitet en del av selskapets ordinære drift, og således spesifikt unntatt i forskriften.

Avslutningsvis understrekes det i brevet at dersom et prosjekt hos et slikt selskap skal kunne kvalifisere som et FoU-prosjekt etter FSFIN § 16-40-2 (1), må det etter Forskningsrådets oppfatning være et prosjekt bedriften gjennomfører for egen del, med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller ferdigheter som kan hjelpe dem med å utvikle sine egne tjenester.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss