samtale_770x367.png

Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter.

  • Verdsettelsesrabatten for «arbeidende kapital» i formuesskatten, som gjelder for aksjer, driftsmidler mv., økes med 10 prosentpoeng, fra 25 % til 35 %, fra og med inntektsåret 2020.
  • Fradragsordningen for investering i oppstartsselskaper («gründerfradraget») endres, ved at de øvre beløpsgrensene for årlig fradragsberettiget aksjeinnskudd økes fra kr 500 000 til kr 1 million for hver investor og fra kr 1,5 millioner til kr 5 millioner for hvert oppstartsselskap. I tillegg foreslås det at ordningen åpnes for investeringer fra ansatte og ansattes nærstående i 2020 og 2021. Les mer om ordningen her.
  • Den årlige skattefrie aksjerabatten for investeringer i eller sammen med arbeidsgiver økes fra kr 3 000 til kr 5 000 fra og med inntektsåret 2020.
  • Regjeringen varsler at de i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vil fremme forslag om å redusere verdsettelsesrabatten for større primærboliger med markedsverdi over kr 15 millioner fra 75 % til 50 %, med virkning fra inntektsåret 2021.