EuronextGrowth_Delårsregnskap
Norsk RegnskapsStiftelse har sendt på høring et forslag til norsk regnskapsstandard om delårsregnskap som forventes å få stor betydning for selskaper notert på Euronext Growth. Standarden er planlagt å tre i kraft for første delårsrapport i 2022.

Selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth skal (som et minimum) offentliggjøre halvårsrapporter. For selskaper på Euronext Growth som avlegger regnskapet etter regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) har derfor forslaget til norsk regnskapsstandard om delårsregnskap stor betydning. Per i dag er delårsregnskap uregulert under GRS.

Utstederforetak notert på Oslo Børs hovedliste og Euronext Expand må anvende IAS 34. Utkastet til den norske regnskapsstandarden om delårsregnskap bygger i stor grad på IAS 34 og hovedtrekkene i strukturen følges. Fordelen er dermed at foretak som i dag benytter GRS, men som vil gå over til IFRS eller forenklet IFRS i fremtiden kjenner strukturen i regnskapsstandarden. Avvik mellom GRS og IFRS vil også bli tydelige.

Standarden angir minstekravene til innholdet i et delårsregnskap og beskriver prinsippene for et delårsregnskap avlagt i samsvar med god regnskapsskikk.

Standarden vil gjelde for foretak som utarbeider årsregnskap i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk når disse velger eller plikter å avlegge delårsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Vi anbefaler selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth og som blir berørt av standarden om å forberede seg på å utarbeide delårsrapport(er) for 2022 i tråd med den foreslåtte standarden.
 

Les mer om høringsutkastet her. Høringsfrist er 29. november 2021.