Norge
Languages

Languages

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017

I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU 7/17) ble det stilt spørsmål om det ville medføre realisasjonsbeskatning dersom to søsken ga aksjer i to felles eide eiendomsselskaper til hverandres barn, slik at den ene familiegrenen endte med å eie det ene selskapet og den andre familiegrenen det andre selskapet. Det skulle ikke skje noen kompensasjon for at gaveoverføringene mellom de to familiene ikke hadde lik verdi. Gaveoverføringer regnes ikke som skattemessig realisasjon, og skal derfor ikke beskattes. Til gjengjeld må mottaker videreføre givers skatteposisjoner (kontinuitet), slik at latente gevinster/tap kommer til full beskatning den dagen gavemottaker realiserer aksjene. 

Skattedirektoratet kom til at overføring av aksjer fra to søsken til hverandres barn må sees i sammenheng og anses som en byttehandel, som er å anse som realisasjon. En slik transaksjon må altså realisasjonsbeskattes, slik at gevinst på de overførte aksjene kommer til beskatning og tap er fradragsberettiget.

Det ønskede resultatet, med at de to familiegrenene skal eie hvert sitt eiendomsselskap, kan likevel enkelt oppnås uten beskatning ved hjelp av reglene om skattefri fusjon og fisjon. Skattedirektoratet kom til at dette ikke hadde noen betydning for vurderingen.
 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss