Gevinst og tap fra finansielle sikringskontrakter


Grunnrenteskatt på havbruk ble innført fra og med inntektsåret 2023 med en effektiv skattesats på 25 prosent. Grunnlaget for skatten er satt til markedsverdien av fisken ved merdkanten. For inntektsåret 2023 skal selskapene selv fastsette fiskens markedsverdi, mens et uavhengig prisråd fastsetter markedsverdien i 2024 og fremover.

Mange oppdrettsselskaper sikrer underliggende slaktevolumer en fremtidig inntekt gjennom finansielle og fysiske kontrakter. En likebehandling av finansielle og fysiske fastpriskontrakter slik at begge kontraktstyper kan inngå i grunnrenteskatten, er derfor vesentlig for å sikre at fastsatt grunnrenteinntekt ikke blir høyere enn selskapenes faktiske inntekter.

Ved statsbudsjettet for 2024 foreslås det derfor at finansielle kontrakter ment for prissikring inntas i skattegrunnlaget for grunnrenteskatt for havbruk. Etter forslaget vil det kun være aktuelt å innta finansielle kontrakter inngått for sikringsformål. Kontrakter inngått med sikte på spekulasjon omfattes ikke. Det blir opp til selskapene å foreta en vurdering av formålet med kontrakten når kontrakten innrapporteres til prisrådet. En eventuell omtale av (fysiske) fastpriskontrakter og avgrensninger av hvilke finansielle avtaler som skal omfattes, vil kunne bli regulert i forskriftstekst.

Forslaget innebærer at eventuelle gevinster fra finansielle sikringskontrakter kommer til beskatning i grunnrenteskatten, mens tap vil komme til fradrag.

Departementet vurderer at forslaget ikke vil ha effekt på skatteprovenyet fra grunnrenteskatten, da spotmarkedsprisen forventes å ligge både over og under historiske fremtidspriser når den vurderes over tid.

Rent administrativt legges det opp til at selskapene selv rapporterer sikringskontrakter til prisrådet. Innrapportering vil kunne innebære merkostnader for selskapene, slik at selskapene må selv foreta en avveining av fordeler ved innrapportering opp mot eventuelle merkostnader.

Virkningstidspunkt for forslaget er satt til inntektsåret 2024. 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.