SB23

Grunnrenteskatt på havbruk foreslås innført med virkning fra 2023 med effektiv en skattesats på 40 prosent. Forslaget innebærer en betydelig økning i skatt for oppdrettsnæringen. Produksjonsavgiften som ble innført i 2020 foreslås økt fra 40,5 øre til 56 øre per kilo sløyd fisk.

Formålet med forslaget er å sikre at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av verdiene som skapes. Grunnrenteskatten skal utformes som en kontantstrømskatt, slik at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de innvinnes eller pådras.

Ved innføringen skal grunnrenteskatten avgrenses til ordinære, kommersielle matfisktillatelser. Utviklingstillatelser er dermed ikke omfattet av grunnrenteskatten. Utviklingstillatelser som senere konverteres til ordinære matfisktillatelser vil omfattes fra konverteringstidspunktet. I forslaget fremgår det at det være mulig at ordningen utvides til andre typer tillatelser og fiskeslag på sikt.

Departementet foreslår at inntekten beregnes med utgangspunkt i en normpris. Normprisen fastsettes på grunnlag av børspriser på laks, da dette antas å gi mindre muligheter for skattemotivert tilpasning enn faktiske priser. Inntekter fra ørret og regnbueørret foreslås basert på faktiske omsetningspriser.

På fradragssiden legges det opp til fradrag for faktiske kostnader, men det vurderes sjablonregler for enkelte kostnader. Historiske investeringer vil kunne fradras dersom de er gjenstand for videre saldoavskrivning. Videre er det foreslått at  produksjonsavgiften på slaktet fisk skal komme til fradrag i fastsatt grunnrenteskatt.

I det fremlagte forslaget legges det opp til innføring av et bunnfradrag på mellom 4 000 og 5 000 tonn fisk. Bunnfradraget gis på konsernnivå. Bunnfradrag gis i form av beregnet gjennomsnittlig fortjeneste per tonn biomasse og kan trekkes fra i positiv grunnrente­inntekt. Formålet med bunnfradraget er å sikre at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt. Slik forslaget foreligger i dag, er det ikke opplagt at mindre aktører ikke vil rammes.

Departementet foreslår også at negativ beregnet grunnrenteinntekt kan fremføres og kan komme til fradrag i fremtidig positiv beregnet grunnrenteinntekt.

Grunnrenteskatt på havbruk foreslås innført med virking for inntektsåret 2023. Dersom forslaget vedtas, vil det medføre en betydelig økning i skatt for oppdrettsselskapene.

Forslaget er sendt på høring, med høringsfrist 4. januar 2023.

Produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret

Produksjonsavgiften på slaktet laks, ørret og regnbueørret foreslås økt fra dagens 40,5 øre til 56 øre. Avgiften beregnes basert på kilo slaktet fisk. Produksjonsavgiften på slaktet fisk er også som nevnt ovenfor foreslått å komme til fradrag i fastsatt grunnrenteskatt på havbruk.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023