SB23

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra 2023. Effektiv skattesats skal være 40 prosent. Innføringen innebærer en samlet økt skattekostnad for næringen på ca. 2 milliarder kroner i 2024.

Formålet med innføring av grunnrenteskatten er å tilbakeføre en andel av verdien som skapes ved bruk av naturressurser til lokalsamfunn som stiller naturressursene til disposisjon. Regjeringen mener stadig fallende kostnadsnivå og vedvarende høye kraftpriser begrunner innføringen.

Den formelle grunnrenteskattesatsen settes til 51,3 prosent. Den effektive grunnrenteskattesats skal etter forslaget likevel være 40 prosent, idet grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatten.

Forslaget omfatter vindkraftanlegg på land som er konsesjonspliktige etter energiloven. Med andre ord vil anlegg som består av flere enn 5 turbiner eller som har samlet installert effekt på 1 MW eller høyere være pliktige til å betale grunnrenteskatt.

Grunnrenteskatten skal utformes som en kontantstrømskatt, slik at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de innvinnes eller pådras. Det foreslås at skattegrunnlaget fastsettes med utgangspunkt i verdien av det enkelte kraftverks produksjon i inntektsåret, inkludert inntekter fra elsertifikater og opprinnelsesgarantier, fratrukket driftskostnader, investeringskostnader, eiendomsskatt og grunnrenterelatert selskapsskatt. Det vil også gis fradrag for historiske investeringer, dersom de fremdeles er gjenstand for saldoavskrivning.

Som hovedregel skal kraftproduksjonen verdsettes til spotmarkedspris time for time. Det legges likevel opp til et unntak for kraftproduksjon som selges gjennom eksisterende kraftavtaler med fastpris inngått før 28. september 2022. I slike tilfeller skal kraft­produk­sjonen verdsettes til kontraktspris. Det kan også bli aktuelt med unntak for kraft knyttet til nærmere spesifiserte fastprisavtaler.

Det foreslår også at eventuell negativ grunnrenteinntekt kan fremføres og komme til fradrag i fremtidig positiv grunnrenteinntekt.

Departemenet foreslår at grunnrenteskatt på landbasert vindkraft innføres fra og med inntektsåret 2023. Dersom forslaget vedtas, vil produsenter av landbasert vindkraft som omfattes av forslaget, få betydelig økte skattekostnader. I tillegg kommer økte kostnader til tilpassing av regnskapssystemer for å sikre riktig innberetning til skattemyndighetene.

Forslaget vil sendes på høring innen utgangen av året.

 

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023