Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med en effektiv skattesats på 35 % fra 2024.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft ble først varslet i det forrige budsjettforslaget og forslaget ble sendt på høring i desember 2022.

I årets statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med en skattesats på 44,9 %. Etter fradrag for selskapsskatt blir da den effektive skattesatsen på 35 %, ned fra det opprinnelige forslaget på 40 %. 

Forslaget om å innføre grunnrente i vindkraftnæringen baserer seg på at regjeringen mener at næringen på tilsvarende måte som petroleum-, vannkraft- og havbruksnæringen har eksklusiv tilgang til verdifulle arealer for næringsvirksomhet. Ved å utnytte en naturressurs, dels på grunn av vindforholdene i Norge og dels fordi ressurstilgangen er begrenset av konsesjonsystement, mener regjeringen at næringen oppnår en grunnrente, og at tiden er inne for å innføre en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Modellen som foreslås baserer seg på en kontantstrømskatt hvor det gis umiddelbart fradrag for investeringskostnader på samme måte som driftskostnader. For eksisterende vindkraftanlegg foreslår departementet overgangsordninger for historiske investeringer og inngåtte prissikringsavtaler, for på denne måten å forsøke å oppnå en likere behandling mellom eksisterende og nye vindkraftanlegg.

Når det gjelder nedre grense for grunnrenteskatteplikt, er grunnrenteskatten på landbasert vindkraft foreslått å gjelde for eksisterende og nye vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige, dvs. for anlegg på 1 MW eller mer, eller anlegg som har mer enn 5 vindturbiner.

Ved selve skattlegging foreslår departementet at grunnrenteinntekten skal beregnes av faktisk produksjon av kraft i vindkraftanlegget og skal i utgangspunktet fastsettes basert på Nord Pool sine spotmarkedspriser. Unntak fra markedspriser foreslås for fysisk og finansiell prissikringsavtaler inngått før grunnrenteforslaget ble kjent den 28. september 2022, samt noen unntak knyttet til standard fastprisavtaler.

På grunn av direkte fradrag for nye investeringer kan grunnrenteinntekten bli negativ, og departmentet foreslår derfor at en slik negativ grunnrenteskatt kan fremføres med risiko rente og komme til fradrag i positiv beregnet grunnrenteinntekt senere år. Ved opphør av virksomheten vil skattyter kunne få utbetalt den negative grunnrenteinntekten.

Grunnrenteskatten for landbasert vindkraft er foreslått å tre ikraft fra og med inntektsåret 2024.

Les proposisjonen om grunnreteskatt på landbasert vindkraft her.

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.