Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og utenlandske selskaper:
 

  • Selskaper som er opprettet i henhold til norsk lov vil alltid være skattemessig hjemmehørende i Norge. Det eneste unntaket er der det følger av en skatteavtale at selskapet er hjemmehørende i det andre landet, og ikke i Norge. Det presiseres også at selskaper som er stiftet etter norsk lov alltid vil ha plikt til å levere selvangivelse i Norge.
     
  • Selskaper som er opprettet i henhold til utenlandsk lov, vil fortsatt være hjemmehørende der selskapets «reelle ledelse» utøves. Forslaget innebærer imidlertid en justering av begrepet «reell ledelse», slik at dette rammer både ledelse på styrenivå, daglig ledelse og hvor selskapets kontorer og virksomhet befinner seg. Videre skal ledelse på styrenivå ikke lenger bare se hen til hvor styremøter blir avholdt, men også hvor styremedlemmene normalt arbeider og oppholder seg. Dette er i samsvar med OECDs forståelse av begrepet «reell ledelse».
     

Høringsfristen er 16. juni 2017, og reglene foreslås endret med virkning fra 1. januar 2018. Høringsnotatet kan leses i sin helhet her.