Regjeringen foreslår å innføre begrenset skatteplikt for utenlandsk person, selskap eller innretning som deltar i mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, utnytter fornybare energiressurser i 200-milssonene og utøver karbonhåndtering i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel. Bakgrunnen for forslaget er at det ikke foreligger internrettslig hjemmel for å skattlegge utenlandske selskap mv som driver den typen virksomhet utenfor territorialgrensen til havs. 

Norges utøvelse av den interne beskatningsretten kan imidlertid være begrenset i skatteavtaler med utenlandske selskaps hjemstat. 

Forslaget ble sendt på høring 21. februar 2022, med ikrafttredelse fra inntektsåret 2024. 

Innføring av en hjemmel til å skattlegge utenlandsk arbeidstakers arbeidsinntekt knyttet til de nevnte aktivitetene utsettes imidlertid til 2025. 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.