Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

law_web_.png

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datterfusjon. Endringene foreslås med virkning fra og med inntektsåret 2019, og får da effekt for selskaper stiftet også hittil i 2019.

Dagens regler

Etter gjeldende regel fastsettes formuesverdien av aksjer i nystiftede aksjeselskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs ved utgangen av stiftelsesåret. Da det er den regnskapsmessige aksjekapitalen og overkursen som skal legges til grunn, gir regelen blant annet ved fisjoner og fusjoner til regnskapsmessig kontinuitet, formuesverdier som er betydelig lavere enn omsetningsverdien og også betydelig lavere enn de underliggende skattemessige verdier man normalt benytter. Dette åpner for tilpasninger, og det har i media også vært omtale av flere tilfeller der svært lav formuesverdi på aksjer har blitt resultatet av reorganiseringer.

Forslaget til nye regler

Finansdepartementet foreslår derfor å oppheve gjeldende regel, og foreslår at aksjer i nystiftede selskaper i stedet verdsettes på basis av selskapets beregnede skattemessige formuesverdi per 1. januar i skattefastsettelsesåret.

Tilsvarende foreslås for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i vederlagsfri søsterfusjon eller omvendt mor-datterfusjon uten kapitalforhøyelse. Dagens hovedregel om verdsettelse på grunnlag av beregnet skattemessig formuesverdi per 1. januar i inntektsåret gjør at verdien av overdragende selskap i en del slike tilfeller bortfaller ved formuesfastsettelsen i fusjonsåret. Finansdepartementet foreslår derfor at verdsettelsestidspunktet for overtakende selskap i slike fusjoner forskyves til 1. januar i skattefastsettingsåret.
 

Høringsfristen er 31. juli 2019. Høringsnotatet kan leses i sin helhet her.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss