Norge
Languages

Languages

Høyesterett nektet skattefradrag for lokal sponsing

law_web_.png

I en nylig avsagt dom nekter Høyesterett fradrag for tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnet hvor selskapet har sin virksomhet. Begrunnelsen var at tilskuddene hadde en for fjern og indirekte tilknytning til selskapets inntekt.

Salmar ASA driver virksomhet innenfor oppdrettsnæringen på Frøya i Sør-Trøndelag, der det bor ca. 5 000 innbyggere hvorav ca. 600 sysselsettes av Salmar-konsernet. Salmar hadde i flere år gitt tilskudd til blant annet grendelag, idrettslag, festivaler, forestillinger, musikklag og korps i Frøya kommune, i størrelsesorden kr 400 000 - 500 000 per år. Salmar krevde fradrag for tilskuddene fordi de mente at hovedformålet med tilskuddene var å bidra til trivsel og bosetting i kommunen, som igjen sikret stabil og kompetent arbeidskraft for selskapet. 

Skattemessig fradragsrett krever at kostnaden har tilstrekkelig nær tilknytning til skattepliktig inntekt, og spørsmålet i saken var om tilknytningsvilkåret var oppfylt for Salmars tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnet. 

Dersom  en kostnad har flere formål, for eksempel samfunnsnyttig gave og inntektserverv, er hovedformålet avgjørende. Vurderingen av hva som er hovedformålet skal være objektiv. Salmar ble ikke hørt med at fradrag måtte innrømmes fordi tilskuddene hadde som hovedformål å sikre bosetting og stabil arbeidskraft på Frøya. Høyesterett viste til at tilskuddene utad fremstod som en ren gave og at formålet med å sikre stabil arbeidskraft ikke var nevnt da tilskuddene ble gitt. Videre utalte Høyesterett at selv om tilskuddene til lokale lag og foreninger nok kan bidra positivt til lokalmiljøet, kan de neppe sies å være avgjørende for å sikre bosetting og stabil arbeidskraft. Salmar hadde dermed ikke fradragsrett for tilskuddene.

Høyesterett påpekte at situasjonen var en annen i den såkalte Kverva-dommen fra 2015, der det ble innrømmet fradrag for tilskudd til ny videregående skole/kulturhus, der skolen skulle ha fokus på marine fag. I Kverva-dommen la også Høyesterett til grunn at det sannsynligvis ville vært vanskelig å opprettholde bosettingen uten investeringene.

Salmar-dommen viser at alle tilskudd bør øremerkes til noe som har en saklig tilknytning og kan bidra positivt til selskapets skattepliktige inntekt, og at dette bør dokumenteres på det tidspunktet tilskuddene gis.

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje, samt invitasjoner til arrangementer hos oss? Registrer deg her. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss