"Hva er Non-Fungible Tokens (NFT-er), og hvordan blir det med skatt?" - Finansavisen 15.11.2021

hilde_gamkinn_og_sofia_intveen_finansavisen_15112021.png

Finansavisen: Den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFT-er er ikke regulert, men skattemyndighetene følger med, ifølge Hilde A. Gamkinn og Sofia Intveen i RSM Advokatfirma.


Markedet for non-fungible tokens (NFT) har økt globalt det siste året. Kunstinteresserte, investorer og teknologer, samt luksusmerker har fattet interesse. Stadig flere lager NFTer og selger digitale kunstverk til høystbydende online. Sothebys solgte verket 101 Bored Ape Yacht Club som innbragte litt over 24 millioner amerikanske dollar. Luksusmerket Burberry lager skins til spillet BlankosVISA kjøpte en Cryptopunk til sin corporate kunstkolleksjon for 150 000 amerikanske dollar og Dolce & Gabbana har sin egen kolleksjon av NFTer. Cryptopunk var ett av de første prosjektene lansert på ethereum med erc-721 standarden. Cryptopunk er et blue-chip-prosjekt innenfor krypto og NFTer. Erc-721 standarden er nå den aller mest brukte innenfor NFT. NFT-markedet er verdsatt til 23 milliarder amerikanske dollar ifølge artikkelen «Adventures in DeFi-land».

Skatteetaten følger med på NFT-markedet nå etter at interessen og markedet, særlig for kryptokunst, har skutt i været.

Hva er en NFT?

En NFT representerer en unik eiendel som lagres i blokkjeder. Blokkjeder er fra før kjent som den teknologien kryptovaluta baserer seg på.

Det at noe er ikke-fungibelt innebærer at det har unike egenskaper. Det kan dermed ikke byttes ut med noe annet. En NFT er et bevis på at man eier den digitale eiendelen tokenet representerer. Rettighetene du får ved å eie en NFT er dermed bare et eierskapsbevis, med muligheten til videresalg samt bruksrettighetene til objektet. En NFT har ikke noe klart økonomisk formål.

Kryptovaluta og tradisjonell valuta er fungible ved at det er verdien som definerer dem istedenfor deres unike egenskaper. En norsk krone vil alltid ha lik verdi som en annen norsk krone. Fungible tokens kan blant annet være betalingstokens som Bitcoin eller Tether USD, eller avtale- og reguleringstokens som ethereum’s ether.  

NFTer kan representere digitale filer som bilder, videoer og lyd, til spillfigurer og virtuelle sneakers. Auksjonshuset Christies solgte kunstneren Beeples verk «Everydays: The first 5000 days» for ca. 600 millioner kroner i mars som det første kjente auksjonshuset. De største digitale markedsplassene for NFTer er OpenSea og Nifty Gateway, begge er ethereum-baserte.

Etter hvert som alt blir mer digitalt er det behov for å gjenskape egenskapene til fysiske gjenstander som unikhet og bevis på eierskap. NFT løser noen av disse problemstillingene ved at tokene, som i likhet med kryptovaluta, beskytter eiendomsretten til det digitale objektet gjennom en desentralisert blokkjede. Dette innebærer at ingen kan endre eller piratkopiere eierskapsbeviset. Eierskapet til NFTen er sikret hovedsakelig av blokkjeden ethereum.

Hva med skatt og NFT?

Du kan lage, kjøpe eller selge NFTer. Den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFTer er ikke regulert av skattemyndighetene.

Lage og selge NFTer

Dersom du lager et digitalt kunstverk som en NFT på etherum blokkjeden kan det påløpe avgifter. En NFT kobles opp mot en unik digital mynt, og så selger man NFTen videre på en markedsplass. Avgiften kan for eksempel være gas fee, for å få mintet NFTen på etherum-blokkjeden for å få laget NFTen, og listing fee på markedsplassen. Det kan også tilkomme andre avgifter. 

Når man kjøper kryptovalutaen ether betaler du avgiften gas fee. Utgangspunktet er at dette er realisasjon som skal beskattes. Det problematiske er at du ikke får noe i retur fordi det du betaler er et gebyr; det er realisasjon med utgangsverdien 0. Du kan derfor mest sannsynlig fradragsføre beløpet siden det er en kostnad som gir rett til fradrag.

Dersom du selger det digitale kunstverket ditt og mottar salgsinntekt i kryptovalutaen ether, da er utgangspunktet at denne inntekten skal beskattes. Skatteetaten vurderer hva slags produkt du selger, hva som er objektet og hvilke skatteregler som gjelder for objektet. Utgangspunktet er at salg av NFTer er en transaksjon. Dersom du forenkler transaksjonen kan det være lettere å forstå; tenk på dette som en transaksjon med kryptovalutaen ether uavhengig av hva som har skjedd tidligere, du får da ny inngangsverdi på det tidspunktet du mottar den.

Formuesverdi av NFTer

Hvordan verdsette en NFT du har laget eller fått/kjøpt? Dersom ingen vil kjøpe NFTen du har laget bør verdien settes lavt, ev. til 0 kroner. Omsetningsverdien skal benyttes når du vurderer formuesverdien, og ikke dine forventninger til verdien. Det kan være vanskelig å verdsette dersom det er liten omsetning. Skatteetaten bør komme med retningslinjer for slike tilfeller.

Dersom selger av NFTen har mottatt kryptovalutaen ether så er dette formue som skal rapporteres inn om du eier kryptovalutaen over nyttår. Kjøper som har mottatt NFTen skal vurdere dens omsetningsverdi per 31.12 dersom kjøper eier NFTen over nyttår. Om NFTen har blitt solgt videre, er det realisasjon og kjøper må rapportere inntekten.

Kjøpe NFTer

Dersom du kjøper NFT med kryptovalutaen ether eller en annen kryptovaluta, må det beregnes gevinst eller tap på realisasjonen ved at man bruker kryptovalutaen ether eller en annen kryptovaluta for å kjøpe dette; det er realisasjon og dermed skattepliktig.

Videre er det fradragsrett for handelen dersom du har kostnader knyttet til transaksjonen. Det blir som for andre kostnader og avgifter ifm. handelen. Ved kjøp av kryptovaluta påløper avgifter (fees), og det blir tilsvarende her med fradrag for avgiftene.

Tilsvarende for formue også, du må foreta en konkret vurdering. Gjelder formuesverdsettelsen NFTer som er hypping omsatt vil det være enkelt å anslå formuesverdien til NFTen du eier.

Dersom du gir en NFT i gave, så blir det som ordinær kryptovaluta; det regnes ikke som en realisasjon og du arver givers inngangsverdi.

Vi gjør oppmerksom på at skattemyndighetene ikke har regulert skatt på NFTer, og anbefaler et vedlegg til skattemeldingen dersom du er usikker på hvilke opplysninger som bør med.

Hva med rettigheter?

NFTer reiser flere juridiske spørsmål knyttet til ulike rettigheter; både når det gjelder immaterielle og for forbruker, inngåelse av avtale mv. Rettighetene dine er stort sett at du kan selge og bruke NFTer. Du eier for eksempel ikke de intellektuelle rettighetene til NFTer og du kan ikke lage noe nytt av det. Etablerte NFT prosjekter opererer med brukervilkår på sine respektive hjemmesider, som avklarer hvilke rettigheter og begrensninger som ligger i hver enkelt NFT.

Hvitvasking

Hvitvasking kan forekomme ved kjøp og salg av NFTer. Det vil ofte være samme person som står på begge sider av handelen. Dersom en person besitter udeklarerte midler vedkommende ønsker å hvitevaske kan denne personen for eksempel produsere en NFT selv, og kjøpe denne av seg selv. NFTen som gis bort vil av mange anses som verdiløs, men prising av kunst er subjektivt når det kun finnes en versjon av et verk, og det blir vanskelig for Skatteetaten å motstride dette. Personen som solgte NFTen til seg selv kan altså betale kapitalskatt på midlene, og de vil være hvitvasket.
 

Les forkortet versjon på Finansavisens nettside.

Kontakt

Sofia Intveen
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss