Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

bar_770x367.png

Covid -19 har medført at mange har blitt permittert det siste året. Reglene om permittering er derfor mer aktuell nå enn noen gang tidligere.

Permitteringer på grunnlag av Covid-19

Permittering kan iverksettes dersom det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom koronaviruset bidrar til dette, så vil det være mulig å permittere ansatte. Dersom arbeidstakere må permitteres, må vanlig prosedyre følges.

Permittering av mer enn 10 arbeidstakere - Meldeplikt til NAV

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer grunnet Covid-19 skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 %, i mer enn fire uker.

Varslingsfrist ved permittering

Hovedregelen er at varslingsfristen er 14 dager. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av slike uforutsette hendelser som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 tiende ledd; «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser».

Det må vurderes konkret om 2 dagers varsel kan benyttes:

  • Virksomhetene som blir tvunget til å stenge på grunn av helsemyndighetenes retningslinjer antar vi vil kunne benytte unntaket om 2 dagers varslingsfrist.
  • Andre virksomheter som permitterer i forbindelse med koronaviruset kan trolig også benytte unntaket om 2 dagers varslingsfrist, men i slike tilfeller er det større grunn til å foreta en konkret vurdering og begrunne den korte varslingsfristen godt.

Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet.

Permitteringsvarsel

Det er ikke anledning til å gi betinget permitteringsvarsel med utgangspunkt i koronasituasjonen. Et eventuelt permitteringsvarsel må dermed angi den datoen som permitteringen vil bli iverksatt. Man kan imidlertid informere arbeidstakere om at det etter hvert kan oppstå situasjoner som medfører permittering grunnet Covid-19, men det formelle permitteringsvarselet må vente til det er avklart at det blir permittering.

Permitteringsvarselet er underlagt en rekke formkrav, herunder:

  • Årsaken til permitteringen
  • Permitteringsgraden, helt eller delvis (prosentandelen)
  • Fra hvilken dag permitteringen iverksettes
  • Når lønnspliktdagene løper
  • Sannsynlig permitteringsperiode (om mulig)

 I tillegg ber NAV arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
  • Den permittertes stillingsstørrelse 
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften

Kan ansatte jobbe når de er permittert?

Ansatte kan jobbe når de er permitterte, men da vil dagpengegrunnlaget reduseres tilsvarende. På meldekortene arbeidstaker sender NAV hver 14. dag, svarer de blant annet på hvor mye de har jobbet. Jobber de mer enn 60 % av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får de ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Varer arbeidsoppdraget lengre enn seks uker, må arbeidsgiver gi nytt varsel. Er arbeidstakeren permittert fra en fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift gjelder egne regler.

Avbryte permitteringen

Arbeidsgiver kan når som helst trekke permitteringsvarselet før permitteringen starter. Permitteringen kan også avbrytes når som helst, uavhengig av varigheten som ble oppgitt i varslet. Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver.

Ved permittering på ubestemt tid, må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1 – 2 dager. I A- meldingen må arbeidsgiver oppi sluttdato på permitteringen i den måneden den ansatte avslutter permitteringen. Den som er permittert må selv melde fra til NAV om at permitteringen er avbrutt.

Oppsigelse under permittering

Dersom arbeidstaker sier opp en ansatt som er permittert under Covid-19-utbruddet, må det som hovedregel utbetales lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder fra den dagen den ansatte får oppsigelsen.

Hvis en arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans selv sier opp jobben sin, skal arbeidsgiver vanligvis ikke utbetale lønn. Dette avhenger av for eksempel hva som står i tariffavtalen eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt, og må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Oppsigelsestiden er 4 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale.


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Ingunn Tunes
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss