Leisure&Hospitality_offset_251832_low res.jpg

Investeringer i gründerbedrifter som gjennomføres før nyttår, vil på visse vilkår kunne fradragsføres med inntil kr. 500 000 i 2017-ligningen. Ordningen gjelder også for investering gjennom eget holdingselskap.

Fra 1. juli i år ble det innført en ny ordning med skatteincentiv for investeringer i gründerbedrifter.

Den nye ordningen skal stimulere til økte investeringer i oppstartsselskaper. Formålet er å gi gründere enklere tilgang på investorer, og skatteincentivet retter seg derfor mot eksterne investorer og ikke gründerne selv.

Personlige skattytere som investerer i aksjeselskaper som oppfyller nærmere bestemte vilkår, får rett til fradrag i alminnelig inntekt med inntil kr. 500 000 i årlige investeringer. Investeringen kan foretas fra skattyterens eget holdingselskap og den personlige eieren får likevel fradraget.

Investeringene må skje 1) gjennom økning av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, og den personlige eieren må beholde aksjene i minst tre år.  2) Minste investeringsbeløp er kr. 30 000. 3) Ordningen gjelder kun investeringer i aksjeselskaper, og aksjeselskapet kan ikke være mer enn seks år gammelt. 4) Selskapet som det investeres i må ha færre enn 25 årsverk (gjelder på konsernnivå), og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger kr. 40 millioner. 5) Hvert enkelt aksjeselskap kan maksimalt motta kr. 1,5 millioner i årlige investeringer gjennom denne ordningen, og det kreves at aksjeselskapet innrapporterer til skattemyndighetene at aksjeinnskuddet gir fradrag for aksjonærene.

For å motvirke utilsiktede skattemotiverte tilpasninger foreslås det også at aksjeselskapet må ha et årlig arbeidsgiveravgiftspliktig lønnsgrunnlag på minst kr. 400 000 det året kapitaløkningen skjer eller året etter kapitaløkningen, samt hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning. Det gis heller ikke fradrag dersom investoren eller nærstående er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet tidligere, eller dersom investoren blir ansatt i løpet av eiertiden på tre år.