Norge
Languages

Languages

Ikke skattemessig fradragsrett for bonus gitt fra morselskap til ansatte i datterselskap

Dom i Eidsivating lagmannsrett 

 

Saken gjaldt spørsmål om et morselskap hadde rett til skattemessig fradrag for bonuskostnader på totalt 25 685 606 kroner til fire ansatte i et datterselskap. Lagmannsretten fant, som tingretten, at det ikke var tilstrekkelig nær tilknytning mellom bonuskostnadene og inntektene i morselskapet. Selv om bonusavtalene bidro til motivasjon og arbeidsinnsats som påvirket resultatet i datterselskapet, og derigjennom utbyttet til morselskapet, ville det ikke være tilstrekkelig i seg selv til at tilknytningskravet kunne anses oppfylt.

Dommen er avsagt den 15. mars 2017. Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen på 4 uker er utløpt, og vi er ikke kjent med om dommen vil ankes til Høyesterett.

 

Les hele nyhetsbrevet vårt her: RSM Nyhetsbrev 5 | 2017 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss