Skatteinsentivordningen for investeringer i gründerbedrifter begynte å gjelde fra og med 1. juli 2017

Ordningen innebærer at man fra da av,  på nærmere angitte vilkår,  gis rett på fradrag i alminnelig inntekt for opptil kr 500 000 i årlige investeringer man foretar i nærmere definerte selskaper.


Ikrafttredelse av ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon og pensjonssparing for næringsdrivende

Den nye individuelle pensjonsspareordningen som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett trer i kraft 1. november 2017 og vil gjelde for inntektsåret 2017. Med den nye ordningen blir det symmetri mellom innskudd og uttak, og uttak beskattes da kun som alminnelig inntekt (med 24 % for 2017). Videre økes det årlige maksimale sparebeløp til kr 40 000.

Fra og med inntektsåret 2017 vil også endringen i ordningen med skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende tre i kraft. Grensen for slik sparing er økt til 6 prosent av personinntekt mellom 1 og 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp.