Innførselsmerverdiavgift – unngå typiske feil!

shutterstock-127491602.jpg

Det ble innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge 1. januar 2017.  I hovedtrekk går endringene ut på at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved innførsel av varer, ikke lenger behøver å innbetale innførselsmerverdiavgift til Tolletaten, for senere å føre den samme innførselsmerverdiavgiften til fradrag i skattemeldingen for merverdiavgift.  Merverdiavgiftspliktige skal nå i stedet beregne merverdiavgift avgiften selv ved innførsel av varer, dette ved innrapportering i egne poster i den nye skattemeldingen for merverdiavgift.

Skatteetaten holdt nylig sin årskonferanse, hvor blant annet erfaringer med den nye innberetningsmåten for innførselsmerverdiavgift var ett av temaene. Skatteetaten har utført en systematisk kontroll og analyse av innrapportert innførselsmerverdiavgift i første termin 2017.  Resultatet av undersøkelsen viste mange avvik, men overrasket samtidig skatteetaten fordi de fant mange feil på relativt enkle forhold og mindre feil på mer kompliserte forhold. 

Nedenfor gjøres rede for noen av de feilkildene Skatteetaten avdekket, og som vi vil anta vil være et fokus område for kontroll fra Skatteetaten også fremover.

Tidfesting

Den nye innrapporteringsmåten innebærer ingen endring i reglene for når innførselsmerverdiavgiften skal rapporteres i mva-meldingen sammenlignet med tidligere.  Det er dato for deklarasjonsoversikten som alle næringsdrivende har tilgang til i Altinn, og som de mottar hver måned, som bestemmer tidspunktet for innberetning av innførselsavgiften i mva-meldingen. Denne datoen kan avvike fra datoen som er angitt på varekjøpsfakturaen fra leverandør. Slike tidfestingsfeil var den typen enkel feil som skatteetaten avdekket flest ganger.

Uriktig beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget for innførsel av varer er som tidligere varens tollverdi + eventuell toll og andre avgifter (særavgifter). Tollverdien tilsvarer varens statistiske verdi som fremgår av post 46 i tolldeklarasjonen. Eventuell toll og særavgifter fremgår av post 47 i tolldeklarasjonen. Tolldeklarasjonen er det dokumentet som følger varene som innføres. Er man selvdeklarent så lages den i TVINN. Benyttes speditør får du tolldeklarasjonen av denne. På deklarasjonsoversikten er grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften og posten som summerer toll og særavgifter som skal betales, angitt i to ulike kolonner. Når den næringsdrivende skal beregne grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften må man med andre ord huske på at begge kolonnene skal være med i beregningsgrunnlaget. 

Ulike satser for beregning av innførselsavgift

Innførsel av varer av ulik art kan ha ulik avgiftssats; mens 25% er den alminnelige satsen, har næringsmidler 15%, og eksempelvis trykte bøker 0%. De ulike satsene rapporteres på egne poster i mva-meldingen. Deklarasjonsoversikten gir ikke opplysninger om hva som er en vares avgiftssats, denne må importøren selv kjenne eller finne frem til.

Retur av importerte varer

En vareimportør kan også ha retur av varer eksempelvis pga erstatning eller garantiansvar, vareprøver, gaver. I flere forhold avdekket skatteetaten at retur av varer var ført inn i mva-meldingen som reduksjon i grunnlaget for innførselsavgift. Det er ikke korrekt fremgangsmåte. Retur av varer skal ikke rapporteres i mva-meldingen, men skal rapporteres i tolldeklarasjonen med egne prosedyrekoder. Derimot er det viktig at det i slike tilfeller utstedes en proformafaktura for levering av varer som det ikke er krevet betaling for.

Midlertidig innførsel

I noen tilfeller blir varer importert til Norge midlertidig, det vil si at det allerede på innførselstidspunktet er kjent at varene skal gjenutføres fra Norge på et senere tidspunkt. I disse tilfellene er det viktig at det blir benyttet riktig prosedyrekode i tolldeklarasjonen. Selv om midlertidig innførsel av varer på nærmere vilkår er fritatt for innførselsavgift skal de rapporteres i mva-meldingen. Grunnlaget oppgis i post 11) «Innførsel av varer med 0 sats». Oppdages det feil bruk av prosedyrekode i tolldeklarasjonen er det viktig å ta kontakt med Tolletaten eller speditør for å få korrigert tolldeklarasjonen. Det må man også gjøre i de tilfeller forutsetningen for midlertidig innførsel ikke lenger er tilstede, for eksempel fordi importøren ombestemmer seg, og beholder varene i Norge. Tolldeklarasjonen må i slike tilfeller korrigeres, og i tillegg må det også sendes inn en endringsmelding for mva siden det da ikke er grunnlag for mva-fritak.

Gjenutførsel

Når varer som har vært midlertidig importert til Norge gjenutføres må det benyttes egne prosedyrekoder i tolldeklarasjonen. Varer som er gjenutført vil vises på deklarasjonsoversikten i eget avsnitt, men skal ikke rapporteres i mva-meldingen. Begrunnelsen for det er at gjenutførsel av varer ikke er omsetning.

Avstemming og kontroll

Deklarasjonsoversikten på Altinn er et godt utgangspunkt for å kontrollere at innrapportering av innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen er korrekt. Oversikten bygger på de enkelte tolldeklarasjonene i perioden, og som nevnt vil feil i prosedyrekoder, beregning av tollverdi mv, kunne medføre feil i mva-meldingen. Oppdages det feil i tolldeklarasjonene må derfor disse korrigeres. Er man selvdeklarent gjøres det via TVINN, eller man tar kontakt med tolletaten, alternativt speditør om det er benyttet. Selv om innførselsmerverdiavgiften for mange vil være fradragsberettiget med samme beløp, og rapporteringen således kan sees på som et nullsumspill i forhold til mva, mener skatteetaten at slik feilføring kan hevdes å påføre staten et tap. Det betyr at de for slike forhold også mener å ha hjemmel til å ilegge straffeskatt.

 

Du kan lese mer om tolldeklarasjoner og tollprosedyrer på Tolletatens hjemmesider. Se toll.no

God bokføringsskikk (GBS 9) er også oppdatert i forhold til omlegningen av innførselsmerverdiavgiften. Denne finnes på Norsk Regnskapsstiftelses hjemmeside, se her: GBS 9

 

Du er ellers velkommen til å ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål knyttet til de her nevnte forhold, eller annet som gjelder håndteringen av merverdiavgift og eventuell toll eller særavgifter ved innførsel.

 

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss