Justeringer i særavgifter

Justeringer i særavgifter
Regjeringen har foreslått prisjusteringer av en rekke særavgifter og vi omtaler i det følgende noen av forslagene. En samlet gjennomgang er gitt i Prop. 1 LS kapittel 9.

Økte klimaavgifter

Det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser økes med 28 pst. utover prisjustering i 2022.

El-avgiften

Elavgiften foreslås redusert med 1,5 øre pr kWh.

Bilavgifter

Regjeringen foreslår å innføre omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Samtidig foreslås det å redusere trafikkforsikringsavgiften med ca. 95 kroner årlig.

Engangsavgiften for ladbare hybridbiler økes ved å stramme inn vektfradraget ved at fradragssatsen reduseres til 15 pst. og at kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag økes fra 50 km til 100 km. For personbiler økes engangsavgiften ved å øke satsene i CO2-komponenten. Endringen gir økt avgift for personbiler med CO2-utslipp over 87 gram per km.

Ellers foreslås det å

– prisjustere veibruksavgiften på bensin

– øke veibruksavgiften på mineralolje, bioetanol, LPG og naturgass og å redusere veibruksavgift på biodiesel.  

Dokumentavgiften

Satsene for dokumentavgiften for 2021 foreslås videreført for 2022.

Flypassasjeravgiften gjeninnføres

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften etter at den ble opphevet på grunn av covid-19-pandemien.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2022

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss