Skatteloven oppstiller vilkår for skattemessig fradragsrett ved anskaffelse av driftsmidler, og må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom fradragsrett foreligger for skatteformål, må det avgjøres om kostprisen kan fradragsføres direkte eller om den må aktiveres og avskrives over tid for slit og elde.

Reglene om hvilke driftsmidler som kan (saldo)avskrives følger av skatteloven § 14-40. Driftsmidler som saldoavskrives er definert som varige og betydelige driftsmidler. Etter dagens skattelov anses et driftsmiddel varig når det antas å ha en brukstid på minst tre år. Videre stilles et betydelighetskrav når kostprisen overstiger NOK 15 000.

Driftsmidler som ikke er varige og betydelige, kan fradragsføres direkte i ervervsåret. Beløpsgrensen på NOK 15 000 har stått på stedet hvil siden 1992 og vært heftig debattert av næringsdrivende.

I skatteloven § 14-47 er det gitt regler om fradrags- og inntektsføring av mindre restbeløp på saldo. Er avskrivningsgrunnlag eller tapssaldo på gevinst- og tapskonto ved utløpet av inntektsåret, mindre enn NOK 15 000 før reduksjon med årets fradragsføring, kan det fradragsføres i sin helhet dette året.

Regjeringen foreslår ved statsbudsjettet for 2024 å øke grensen for direkte utgiftsføring av kostnader til erverv av driftsmidler fra NOK 15 000 til NOK 30 000. Den samme grensen gjelder avskrivning av rest på saldo.

Dette er en kjærkommen økning av grensen for direkte fradragsføring. Om oppjustering til NOK 30 000 er tilstrekkelig med tanke på dagens inflasjonstall kan diskuteres. Dette forenkler uansett den skattemessige vurderingen i enkelte innkjøpsprosesser.

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.