education_2_770x367.png

Fra og med 2. april 2019 skal fakturaer som vedrører anskaffelser etter anskaffelsesloven og som gjelder leveranser av varer eller tjenester på minst 100.000 eks. merverdiavgift faktureres elektronisk. Dette er regulert i Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser som ble fastsatt 1. april 2019, med ikrafttredelse dagen etter. Formålet med forskriften er at den skal fremme effektiv og miljøvennlig fakturahåndtering i offentlige anskaffelser.
 

Hvilke oppdragsgivere omfattes

Fakturamottakere som nå pålegges å innhente elektroniske fakturaer er:

  • statlige myndigheter
  • fylkeskommunale-  og kommunale myndigheter
  • offentligrettslige organer
  • sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt over
  • offentlige foretak som utøver forsyningsaktivitet som definert i internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av og
  • andre virksomheter som utøver forsyningsaktivitet på grunnlag av enerett eller særrett som definert i internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av.

Om formatet

Godkjente standardformater for fakturaer knyttet til kontrakter under EØS-terskelverdi er EHF (Elektronisk handelsformat) fakturering versjon 3.0 eller nyere og PEPPOL BIS (PEPPOL Business Interoperability Specification) Billing v3.0 eller nyere.

Godkjente standarder for fakturaer knyttet til kontrakter over EØS-terskelverdi er EHF fakturering versjon 3.0 eller nyere, PEPPOL BIS Billing v3.0 eller nyere og andre godkjente standardformater som implementerer den europeiske normen for elektronisk faktura (EN16931).

Difi skal sørge for at lenker til godkjente standardformater finnes på Difi.no som del av Referansekatalogen for IT-standarder som er obligatoriske eller anbefalte for offentlig sektor.

Fakturaer som ikke er fakturert elektronisk eller kommer i feil format

En oppdragsgiveren skal i sine kontrakter stille krav om bruk av elektronisk faktura i et format som er godkjent. Dersom dette ikke foreligger kan oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Oppdragsgiveren skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

Unntak

Dersom opplysninger i faktura eller fakturagrunnlag har opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og det vil være fare for avsløring av slike opplysninger, kan krav om elektronisk faktura fravikes, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske løsninger som ivaretar konfidensialitet.