Styreansvarsforsikring

Foretak som ikke er små må i årsberetningen opplyse om styreansvarsforsikring. Bestemmelsen gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere.

I forbindelse med ny revisorlov ble det innført et krav om å «gi opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen». Bestemmelsen er inntatt i regnskapslovens § 3-3a, 11. ledd og gjelder årsberetningen for regnskapspliktige foretak som ikke er små.

I årsberetningen bør det gis uttrykk for hva som er kjernen i den forsikringsdekningen som er tegnet.

I de tilfeller det ikke er tegnet forsikring må dette opplyses i årsberetningen.

Opplysningskravet i årsberetningen er omtalt i lovproposisjonen: «Utvalget viser til at slik informasjon blant annet kan komme til å inngå i beslutningsgrunnlaget for investorer som vurderer å investere i det reviderte foretaket. Opplysninger om eventuell ansvarsforsikring kan også bidra til å synliggjøre at plikten til å utarbeide regnskaper som er i samsvar med lov og god regnskapsskikk, og ansvaret hvis regnskapet ikke oppfyller disse kravene, hviler på den regnskapspliktiges ledelse.»