RSM Norge AS
Languages

Languages

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

government3.jpg

Borgarting lagmannsrett slår fast at det høye bunnfradraget på eiendomsskattetakstene i Oslo kommune er lovlig, men at eiendomsskatten på boliger i 2016 ble utskrevet for sent. Alle som har betalt eiendomsskatt i Oslo for 2016 bør dermed anmode om å få den tilbakebetalt, men det er bare de som deltok i søksmålet som kan være sikre på å få det.

 

Bakgrunn

Oslo kommune innførte eiendomsskatt på boliger fra 2016, med et høyt bunnfradrag på kr 4 millioner. Eiendomsskatten ble utskrevet innen 1. juli, som er fristen for å utskrive eiendomsskatt første gang eiendomsskatt skrives ut i en kommune. Oslo kommune hadde imidlertid også eiendomsskatt i en periode fra slutten av 80-tallet og frem til 1998.

Ca. 3 400 boligeiere i Oslo gikk til sak mot Oslo kommune, med støtte fra Huseiernes Landsforbund, fordi de mente at et så høyt bunnfradrag medførte at det kun var ¼ av boligene i kommunen som ble ilagt eiendomsskatt. Dette ble det hevdet var et brudd på prinsippet om at eiendomsskatt skal utskrives på alle boliger i kommunen – altså et brudd på likhetsprinsippet. Det ble også hevdet at eiendomsskatten hadde blitt utskrevet for sent for 2016.

Spørsmålet om bunnfradraget var for høyt

Dersom boligeierne og Huseiernes Landsforbund hadde nådd igjennom med sin påstand, ville konsekvensen blitt at Oslo kommune måtte tilbakebetale eiendomsskatt for de årene bunnfradraget hadde vært for høyt. Men en slik dom kunne også ført til at eiendomsskatt ble utskrevet fremover med et betydelig lavere bunnfradrag, og dermed rammet mange flere boligeiere i Oslo enn de som per i dag betaler eiendomsskatt, samt gitt høyere eiendomsskatt også for de som betaler eiendomsskatt i dag.

Lagmannsretten kom imidlertid til at det høye bunnfradraget var lovlig, men det gjenstår å se om dommen blir anket til Høyesterett. Inntil videre fortsetter imidlertid Oslo kommune å utskrive eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag.

For sen utskrivning – Krev tilbake eiendomsskatt for 2016

Saksøkerne ble imidlertid gitt delvis medhold i sin påstand, og lagmannsretten slår fast at eiendomsskatten for 2016 ble utskrevet for sent. Ettersom Oslo kommune hadde hatt eiendomsskatt tidligere skulle eiendomsskatten vært skrevet ut innen 1. mars, og ikke 1. juli som er fristen første gang en kommune skriver ut eiendomsskatt.

Dommen slår fast at de av deltakerne i gruppesøksmålet som har fått utskrevet eiendomsskatt etter 1. mars 2016 og klaget innen klagefristen på 6 uker, har krav på å få tilbakebetalt det de har betalt i eiendomsskatt for 2016. I utgangspunktet har altså de som ikke har klaget innen fristen eller deltatt i søksmålet ingen rett til å få sin eiendomsskatt for 2016 tilbakebetalt. Oslo kommune bør imidlertid ikke forskjellsbehandle sine innbyggere og «premiere» de som gikk til søksmål, og bør derfor tilbakebetale eiendomsskatt for 2016 til alle. Det gjenstår å se om de gjør det, men alle har i hvert fall muligheten til å sende en anmodning om dette til kommunen.

 

RSM kan bistå med anmodninger om tilbakebetaling av eiendomsskatt fra Oslo kommune for 2016. Ta kontakt med Morten H. Christophersen for bistand. 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss