Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

bygning_fin.serv_.770x367.png

Essensen i forslaget – enkelte innstramminger

Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget.

Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslås med virkning fra og med inntektsåret 2020. Regelen forutsettes i hovedsak å gi samme resultater som dagens ulovfestede gjennomskjæringsregel, men på tre punkter legges det opp til en skjerpende endring:

  • Skattebesparelse i andre land skal som hovedregel holdes utenfor når forretningsmessige virkninger avveies og vurderes mot skattemessige virkninger. Etter den gjeldende regelen vil skattebesparelse i utlandet kunne likestilles med andre forretningsmessige virkninger.
  • Formålet med transaksjonen skal i større grad vurderes etter hvordan saken objektivt sett fremstår på grunnlag av omstendighetene i saken, og ikke hva skattyter faktisk har tenkt.
  • At en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeidene uten å være fulgt opp med særskilte omgåelsesregler, skal ikke uten videre tale i skattyters favør.
     

Effekt for bl.a. «fisjon for salg» - ikke like trygt

Det siste punktet sikter særlig til ConocoPhillips III-dommen (Rt. 2014 s 227, også kalt Tangen 7‑dommen), som gjaldt salg av et selskaps eiendel gjennom skattefri fisjon og påfølgende aksjesalg under fritaksmetoden. I dommen la Høyesterett vekt på at denne tilpasningsmuligheten var nevnt i forarbeidene til skattelovens fisjonsregler. Når lovgiver hadde vært klar over tilpasningsmuligheten og likevel valgte å ikke gjøre noe med det, måtte det etter Høyesteretts syn tale i skattyters favør. Finansdepartementet mener i likhet med Zimmer at dette synspunktet ikke bør videreføres i en lovfestet omgåelsesregel. I lovforslaget er det derfor presisert at en omgåelsesmulighet nevnt i forarbeidene som ikke er fulgt opp med særskilte omgåelsesregler, ikke uten videre skal tale i skattyters favør.

Spørsmålet er om rettstilstanden knyttet til salg av eiendeler gjennom fisjon og aksjesalg med dette vil endre seg. Finansdepartementet sier ikke eksplisitt at denne type tilpasninger skal eller bør rammes av den foreslåtte omgåelsesregelen. Det var også andre momenter som talte i skattyters favør i ConocoPhillips III-dommen, slik at utfallet av saken ikke nødvendigvis ville blitt annerledes uten dette ene momentet. Den nye omgåelsesregelen skaper imidlertid større usikkerhet, og omfanget av forretningsmessige virkninger må vurderes nøye ved fremtidige «fisjon for salg»-situasjoner. Vi ser ikke bort fra at Skatteetaten kan komme til å forsøke seg på en omkamp om denne type saker.

Lovfestingen er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020, og man vil kunne foreta reorganiseringer mv. før nyttår som da skal bli vurdert etter gjeldende ulovfestede omgåelsesnorm.

Lovforslaget kan leses i sin helhet her.


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss