sb23_3.png

Innførsel og utførsel av fjernleverbare tjenester

Regjeringens foreslår å utvide merverdiavgiftsplikten for utenlandske tilbydere til å omfatte innførsel av alle fjernleverbare tjenester til forbrukere. Samtidig gis det fritak for norske tilbyderes salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende utenfor Norges grenser. Med fjernleverbare tjenester menes tjenester som ikke krever fysisk tilstedeværelse i Norge, og som typisk leveres digitalt.  

Utenlandske tilbydere blir mva-pliktig for alt salg av fjernleverbare tjenester til norske forbrukere

Kjernen i regjeringens forslag er å utvide merverdiavgiftsplikten for utenlandske tilbydere til å omfatte innførsel av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere. Rent teknisk gjøres dette ved å utvide den eksisterende VOEC-ordningen. Dagens VOEC-ordning innebærer i korte trekk at visse utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser skal registrere seg hos Skatteetaten og innberette 25 % norsk mva når privatpersoner i Norge handler hos dem for varer med verdi inntil NOK 3 000 og fra første krone når du kjøper elektroniske tjenester.

VOEC-ordningen foreslås nå utvidet til å omfatte innførsel av alle fjernleverbare tjenester til forbrukere, herunder ikke-næringsdrivende som visse frivillige organisasjoner og passive holdingselskaper.  Det vil typisk omfatte advokat, arkitekt og andre rådgivningstjenester.

I gjennomgangen av lovforslaget erkjenner Finansdepartementet at det kan være vanskelig for en utenlandsk tilbyder å fastslå med sikkerhet om kjøper er privatperson, næringsdrivende eller offentlig virksomhet. De to sistnevnte kjøpergruppene omfattes ikke av forslaget, da disse er pliktige til å beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning.

Utenlandske virksomheter som omsetter såkalte stedbundne tjenester i Norge, er allerede i dag pliktige til å registrere seg hos Skatteetaten og beregne merverdiavgift av salget. Det samme gjelder salg av varer og tjenester når salget har en så sterk tilknytning til Norge at den må regnes som innenlands omsetning. Hvor grensen går for når salget har en slik sterk tilknytning er uklar og departementet angir ingen retningslinjer for dette i forslaget. De utenlandske tilbyderne må følgelig fortsatt selv vurdere om virksomhetens innretning og salg de av varer til norske forbrukere gjør at de er pliktig til å la seg registrere ordinært for merverdiavgift eller benytte seg av VOEC-ordningen.

Norske tilbydere kan selge fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende i andre land

Regjeringen foreslår å gi norske tilbyderes fritak for å beregne merverdiavgift ved salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende utenfor Norges grenser. De norske leverandørene får den samme utfordringen som de utenlandske når de skal vurderer hvor kjøper er hjemmehørende.

Marianne Brockmann Bugge har skrevet om forslaget da det var ute på høring tidligere i år og du kan lese hennes artikkel i Finansavisen her.

Mva-fritaket for nyhetssendinger avvikles

Mva-fritaket for nyhetssendinger avvikles hvis regjeringens forslag om å oppheve mva-fritaket for elektroniske nyhetstjenester blir vedtatt. Elektroniske aviser og tidsskrifter skal fortsatt være fritatt fra å beregne merverdiavgift.

Ifølge forslaget er fritaket for elektroniske nyhetstjenester kostbart og er lite målrettet mot produksjon og forbruk av nyhetsinnhold. Fritaket skal ha gitt uheldige tilpasninger for å redusere TV-distributørenes merverdiavgiftsbelastning ved at nyhetskanalene gis stor verdi bl.a. når tilgang til nyheter, underholdning- og sportskanaler selges i èn pakke.

Avviklingen av fritaket er forslått å gjelde fra 1. januar 2023.

Dagens mva-satser videreføres

Den ordinære mva-satsen er på 25 %, mens det er en mva-sats på 15 % for kjøp av mat og drikke (næringsmidler) og 15 % og 12 % for hotellovernatting, persontransport, kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement mv.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023