SB23

Regjeringen forenkler og strammer inn den gunstige ettårs-reglen som gjelder ved arbeidsopphold i utlandet (ettårsregelen). Antall tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår (forenkling). Videre skal opsjonsinntekter i arbeidsforhold holdes utenfor (innstramming).

Etter skatteloven § 2-1 tiende ledd kan personer som er bosatt i Norge, og som har arbeidsopphold i utlandet av minst 12 måneders sammenhengende varighet, kreve fritak for norsk skatt av lønnsinntekt opptjent i utlandet. Skattefritaket gis ved at den samlede skatten reduseres med et beløp som tilsvarer den delen av skatten som faller på lønnen som er opptjent i utlandet.

For å anvende regelen kan skattyter ikke oppholde seg i Norge mer enn seks dager i gjennomsnitt hver hele måned. Hvis oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold, er grensen ni dager per måned.

Antall tillatte oppholdsdager

Bestemmelsen i skatteloven § 2-1 tiende ledd bokstav b som regulerer antall tillatte oppholdsdager i Norge, er tolket og praktisert slik at en ser på hele perioden arbeidsoppholdet varer, jf. Finansdepartementets uttalelse 19. februar 2010. Det betyr at det først er når arbeidsoppholdet i utlandet er avsluttet at det kan avgjøres om vilkårene for fritak er oppfylt.

Dette gir lite forutsigbarhet for skatteyter og anses ikke hensiktsmessig. Regelen er også ressurskrevende for Skatteetaten. For å avhjelpe dette foreslår departementet å forenkle reglene slik at antall tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår.

Endringene innebærer at oppholdet i Norge ikke må overstige seks dager i gjennomsnitt per hele kalendermåned skattyter har hatt arbeidsopphold i utlandet i inntektsåret, det vil si maksimalt 72 dager per inntektsår. I utreise- og hjemreise-år gis det rett til opphold i Norge ut fra antall hele kalendermåneder skattyter har arbeidsopphold i utlandet i løpet av disse inntektsårene. Ved upåregnelige forhold er grensen ni dager i gjennomsnitt per hele kalendermåned i inntektsåret.

Departementet anerkjenner at endringen gir skatteyter noe mindre fleksibilitet. Det anføres imidlertid at dette er nødvendig for å forenkle reglene.

Opsjonsinntekter

Slik ettårsregelen har vært praktisert, kan skattyter få skattefritak i Norge for opsjonsinntekter knyttet til et arbeidsopphold i utlandet lenge etter at arbeidsoppholdet i utlandet er avsluttet. Dette skaper noen EØS rettslige utfordringer. I tillegg gir regelen insentiver til å tildele opsjoner i perioden den ansatte er i utlandet, for å unngå skatt.

Departementet vil på denne bakgrunn endre legaldefinisjonen av «lønnsinntekt» i relasjon til ett-års regelen, slik at denne uttrykkelig ikke omfatter ansattopsjoner.

Ikrafttredelse

Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023