I motsetning til hva som var forventet, innføres ikke den såkalte «monsterskatten» nå.  Finansdepartementet tar i stedet sikte på å fremme et forslag til mer målrettede særregler om beskatning av privat konsum i selskap i 2024, med ikrafttredelse i 2025.


Hva var status før dagens avklaring?

Etter gjeldene regler, er privat konsum i selskap skattepliktig hvis vederlaget som betales er lavere enn markedsverdien. Samtidig har myndighetene ønsket å innføre mer effektive tiltak for riktig skattlegging.
Våren 2022 sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag om særregler for skattlegging av privat konsum i selskap. 

Forslaget gikk ut på at en eier med bestemmende innflytelse i et selskap, der selskapet eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, anses for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen for både eier (utbytteskatt) og selskap (uttaksskatt) var foreslått fastsatt sjablongmessig, med høye satser. Særreglene ble omtalt som stopp-regler og skulle også få betydning ved salg av eiendelene til eier eller eiers nærstående. 

 

Hvorfor utsette?

Det kom inn 119 høringssvar og det har også i ettertid vært rettet sterk kritikk mot de foreslåtte reglene, som ville ramme både bredt og hardt. I statsbudsjettet for 2023, ble det likevel varslet at et justert forslag til særregler ville bli lagt frem i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024. 

Når Finansdepartementet nå tar sikte på å fremme forslag til mer «målrettede» regler i 2024, med ikrafttredelse i 2025, peker de samtidig på viktigheten av å finne en god balanse mellom hensynet til forenkling av Skatteetatens kontrolloppgave og samtidig skattyternes forutberegnelighet. 

 

Hva skjer nå?

I proposisjonen til Stortinget, minner Finansdepartementet om at «privat konsum i selskap skal rapporteres og beskattes etter gjeldende regler, og at dette fortsatt er et prioritert kontrollområde for Skatteetaten.» Utover det, må vi vente på det justerte forslaget til særregler.

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.