real_estate_construction_-_tomt_770x367.png

Åpnet for digitale møter

På bakgrunn av Covid-19 pandemien, ble det gitt forskrift om unntak fra fysisk møte i selskapsorganer. Forskriften åpnet for avholdelse av digitale generalforsamlinger, styremøter mv. og trådte i kraft 28. mars. Forskriften ble opphevet 26. mai, og erstattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven trådte i kraft 26. mai 2020 og vil gjelde frem til 1. november 2020.

Foretak som omfattes av loven

Loven omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, finansforetak, samvirkeforetak, ansvarlig selskap og kommandittselskaper, stiftelser og europeiske selskap regulert av SE-loven.

De midlertidige reglene vil gjelde tilsvarende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

For eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag ble det gitt en tilsvarende midlertidig forskrift, som ble opphevet 26. mai. En ny lov som skal erstatte forskriften er sendt på høring.

Lovendringene

Hovedinnholdet i unntaksreglene er følgende:

 • Styremøter kan avholdes via telefon/videomøte. I tillegg åpnes det for skriftlig eller annen betryggende saksbehandling, forutsatt at deltagelsen er reell og at det er en samlet behandling av sakene, så langt det er mulig.
   
  • Styremedlemmer og daglig leder sin rett til å kreve fysiske styremøter er satt til side.
  • Styrets leder kan alene beslutte at styremøtene skal avholdes uten fysisk møte.
 • Følgende kan fremsette krav til å delta per telefon, video eller annen betryggende måte dersom styremøte avholdes som fysisk møte:
   
  • Styremedlemmer.
  • Daglig leder og revisor i saker hvor de har rett eller plikt til å delta.
 • Den generelle adgangen til å avholde styremøter uten fysiske møter gjelder også;
   
  • styremøter i allmennaksjeselskap som skal behandle årsregnskap og årsberetning, og
  • styremøter med revisor etter revisorloven § 2-3.
 • Generalforsamling kan avholdes via telefon/video forutsatt at alle aksjonærene deltar og stemmer under betryggende kontroll;
   
  • Styret skal sørge for at alle aksjonærer kan delta og stemme på en betryggende måte,
  • Styret kan fremsette krav til gjennomføring av deltagelse og stemmegivning, og
  • Styret skal sørge for at revisor, daglig leder og andre med rett/plikt til å delta skal kunne delta uten å være fysisk til stede.
 • Møteprotokoller kan signeres ved elektronisk signatur.

Forenklede regler i aksjeloven

Utgangspunktet etter aksjeloven er at man (også utenfor unntaksreglene) kan avholde forenklet generalforsamling (elektronisk) dersom

 • alle aksjonærer gis mulighet til å delta i behandlingen på egnet måte,
 • alle aksjonærene er enige om at møtet skal (bare) avholdes elektronisk,
 • styremedlemmene, samt ev. daglig leder og revisor, gis mulighet til å uttale seg om saker og kan kreve at en sak behandles i møte.

I praksis er det vanskelig for større aksjeselskaper å avholde elektronisk generalforsamling etter de forenklede saksbehandlingsreglene i aksjeloven.

Allmennaksjeselskap kan ikke gjennomføre forenklet generalforsamling.