Norge
Languages

Languages

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

eiendom_770x367.png

Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom.

Oslo tingrett avsa dom 28. mai i år, hvor fem ulike selskaper ble nektet mva-fradrag for kostnader de hadde pådratt seg ved salg av fast eiendom som tidligere hadde tjent som driftsmiddel i hvert av selskapenes avgiftspliktige virksomheter.

Saken gjaldt fem ulike klagesaker, hvor Skatteklagenemndas flertall hadde kommet til at det forelå fradragsrett. Finansdepartementet benyttet seg av sin adgang til å saksøke nemnda, og vant med dette frem i Oslo tingrett.

Ett av selskapene gjaldt Siemens som hadde benyttet eiendommen som sitt driftskontor over mange år, og som solgte eiendommen i forbindelse med flytting til nye kontorlokaler. De øvrige fire eiendommene gjaldt selskaper som hadde benyttet de i mva-registrert utleievirksomhet.

Skatteklagenemndas flertall ble ikke hørt med at det forelå en tilstrekkelig nær og naturlig tilknytning mellom de pådratte advokat- og eiendomsmeglerkostnadene, og den avgiftspliktige virksomheten, til at fradragsrett kunne innrømmes. Retten la avgjørende vekt på at de aktuelle kostnadene knyttet seg til salget av de faste eiendommene, som i seg selv er en mva-unntatt transaksjon etter mva-lovens § 3-11 første ledd, og kom etter en samlet vurdering for hvert av selskapene frem til at det ikke forelå en tilstrekkelig nær nok tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten som hver av disse hadde bedrevet.

Det er i skrivende stund uvisst om Skatteklagenemnda vil velge å anke dommen. Ankefristen er 6 uker fra tingrettens dom ble avsagt.
 

Dommen kan leses i sin helhet her.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss