norsk_regnskapsstandard_om_delarsregnskap.png

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert regnskapsstandarden NRS 11 Delårsregnskap. Standarden trer i kraft for delårsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2022 eller senere. Den endelige standarden bygger på et høringsutkast som ble publisert i oktober 2021.

Hvem omfattes av NRS 11?

Regnskapsstandarden får størst betydning for selskaper som er tatt opp til handel på Euronext Growth og som ikke benytter IFRS eller forenklet IFRS. Selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth skal (som et minimum) offentliggjøre rapport for 1. halvår. NRS 11 vil gjelde for selskaper som er regnskapspliktige etter regnskapsloven og god regnskapsskikk når disse plikter å utarbeide delårsregnskap. Selskaper som benytter GRS for små foretak kan imidlertid velge om de vil anvende NRS 11 eller om de vil utarbeide et delårsregnskap i samsvar med NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Selskaper som anvender IFRS eller forenklet IFRS benytter IAS 34 Delårsrapportering. NRS 11 bygger i stor grad på IAS 34.

Selskaper som anvender regnskapsloven og god regnskapsskikk

For selskaper som anvender NRS 11 kan et delårsregnskap enten være et fullstendig finansregnskap eller et sammendratt finansregnskap.

For å være et fullstendig finansregnskap må delårsregnskapet være utarbeidet i samsvar med kravene som gjelder for et årsregnskap, herunder fulle noteopplysninger og detaljerte oppstillingsplaner, i tillegg til noteopplysningene som følger av NRS 11.

Ved et sammendratt finansregnskap kan det gjøres avvik fra et fullstendig finansregnskap, enten det er i form av sammendratte oppstillinger eller avvik fra notekravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk som gjelder for et årsregnskap. Dersom delårsregnskapet er et sammendratt finansregnskap, skal oppstillingsplanene minst omfatte hver av overskriftene og delsummene som framgår av foretakets sist avlagte årsregnskap. Noteopplysningene skal omfatte de opplysningene som kreves av NRS 11 som er vesentlig mindre omfattende enn notekravene som gjelder for årsregnskapet.  

Notekravene i NRS 11

NRS 11 krever at det gis opplysninger om hendelser, transaksjoner og andre forhold som er vesentlige for å forstå endringer i foretakets stilling og resultat etter utgangen av forrige regnskapsår. Formålet er å ajourføre informasjonen som ble gitt i sist avlagte årsregnskap siden delårsregnskapet dekker delårsperioden og perioden hittil i regnskapsåret. I denne sammenheng gir NRS 11 eksempler på hendelser, transaksjoner og andre forhold som kan kreve at det gis informasjon, som f.eks. nedskrivninger, mislighold av lån, transaksjoner med nærstående parter og utbetalt utbytte.

Innholdet i et delårsregnskap

NRS 11 krever at et delårsregnskap skal inneholde

  • Balanse per utgangen av inneværende delårsperiode og sammenlignbare balansetall per utgangen av foregående regnskapsår
  • Resultatregnskap for inneværende delårsperiode og for hittil i regnskapsåret, med sammenlignbare tall for tilsvarende perioder i foregående regnskapsår
  • En oppstilling som viser endringer i egenkapitalen hittil i regnskapsåret (eventuelt i note)
  • Kontantstrømoppstilling for hittil i regnskapsåret med sammenlignbare tall for tilsvarende periode i foregående regnskapsår

Sammendratt eller fullstendig finansregnskap?

Erfaringer fra noterte selskaper som benytter IAS 34 Delårsrapportering er at de fleste foretak velger å utarbeide et sammendratt finansregnskap. Det medfører betydelig mindre noteopplysninger enn et fullstendig finansregnskap. I tillegg er det mange foretak som velger å vise mindre detaljerte oppstillingsplaner. Oppstillingsplanene kan forenkles ved at de kun viser overskrifter og delsummer som fremgår av sist avlagte årsregnskap.

Selskaper som anvender regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

Foretak som anvender GRS for små foretak har tre valg. Enten kan de for delårsregnskapet velge å utarbeide et fullstendig finansregnskap eller et sammendratt finansregnskap i samsvar med NRS 11 som omtalt over. Som et alternativ kan de imidlertid velge å utarbeide delårsregnskap basert på reglene i NRS 8, med fulle noteopplysninger etter kravene for små foretak og detaljerte oppstillingsplaner. Foretak skal anvende samme regnskapsprinsipper og vurderingsregler i delårsregnskapet som i årsregnskapet. Valg av NRS 11 for delårsregnskapet medfører derfor ikke at små foretak må følge hovedreglene i regnskapsloven og kravene til øvrige foretak i norske regnskapsstandarder.

Les mer om endringene og den nye standarden her.