Norge
Languages

Languages

Ny dom kutter eiendomsskatten for bedrifter

Real Estate & Construction_offset_199975_low res.jpg


Etter at lagmannsretten i august i år slo fast at maskiner og driftsutstyr ved alminnelige produksjonsanlegg ikke skal gi eiendomsskatt, er det god grunn for bedrifter til å kreve skatten redusert ved å klage til kommunen.


Kort om dommen


Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august 2017 en prinsipiell dom om eiendomsskatt. Lagmannsretten kom til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk på Otta, som produserte vinduer, ikke skulle tas med i takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Lagmannsretten fant støtte for dette i flere tidligere dommer.


Kort oppsummert slo lagmannsretten fast følgende:


  • Det er kun i tungindustri-, prosess- eller spesialanlegg med liten eller ingen annen utnyttelsesmulighet for eiendommen det er hjemmel for å ilegge eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr.
  • For «vanlige industribygg» er det bare i unntakstilfeller maskiner og driftsutstyr skal tas med.
  • Eiendommens beliggenhet skal ikke tillegges vekt, og dermed vil svake lokale markeder for alternativ drift på eiendommen være uten betydning. Eiendommer i distriktene skal etter dommen behandles likt med eiendommer i sentrale strøk.
  • Det er de økonomiske konsekvensene av å tilpasse bygget til annen virksomhet som er avgjørende. Hvis det ikke utgjør «uforholdsmessige økonomiske ofre» å tilpasse bygget til annen virksomhet, så skal maskiner og driftsutstyr ikke ilegges eiendomsskatt. 

Dommen ble ikke anket av kommunen, og er dermed nå rettskraftig.


 


Hva bør man gjøre nå?


Dommen innebærer at de fleste som er eiendomsbeskattet for maskiner og driftsutstyr nå har god grunn til å klage på eiendomsskatten. Eksempelvis mener vi det gjelder for en rekke eiendommer i Oslo kommune, der det er ilagt eiendomsskatt på alt fra svært små maskiner til større produksjonsanlegg. Etter lagmannsrettens dom kan det nok i de fleste tilfeller argumenteres for at heller ikke store produksjonsanlegg i Oslo kommune skal ha eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr.


Klagefristen løper normalt ut i mars/april, 6 uker etter at eiendomsskatten er utskrevet. Det er likevel grunn til å forsøke å anmode kommunen om å endre eiendomsskatten etter klagefristen i lys av denne dommen. De som allerede har klaget men ikke fått svar, har mulighet til å sende inn et tillegg til klagen.


Alternativet er å vente til eiendomsskatten for 2018 utskrives, og klage innen den klagefristen som løper fra man mottar ny eiendomsskatteseddel. Da vil klagen gjelde først fra og med 2018, slik at man mister muligheten for å få redusert eiendomsskatten for 2017.


I alle tilfeller bør man sette seg inn i lagmannsrettens dom, og skrive en velbegrunnet klage eller tillegg til klage. Det er neppe tilstrekkelig å vise til dommen, da den må knyttes opp mot hvert enkelt produksjonsanlegg.


 


Eiendomsskatt på maskiner foreslått nedtrappet fra 2019 til 2023


I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å fjerne eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr. Forslaget innebærer en nedtrapping av eiendomsskatten fra 2019 til 2023. Dersom forslaget blir vedtatt under Stortingets budsjettbehandling, vil 2024 bli det første året uten eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr. Det er altså flere år igjen med eiendomsskatt på produksjonsanlegg selv om regjeringens forslag blir vedtatt, så for de fleste er det penger å spare på å klage nå.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss