ny_forskrift_om_forenklet_ifrs.png

Finansdepartementet har fastsatt Forskrift 7. februar 2022 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forskrift om forenklet IFRS).  Forskriften gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt, men det må da fremgå av noteopplysningene.

Forskriften erstatter Forskrift 21. januar 2008 nr 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringer i forskriften om forenklet IFRS ble sendt på høring i april 2021 og den endelige forskriften er med noen få unntak identisk med høringsforslaget.

Endringer

Bakgrunnen for å endre forskriften var et behov for å oppdatere henvisninger til IFRS, omnummerere paragrafer og klargjøre forskriftsteksten.

Av mer materielle endringer som er gjort i forskriften kan det nevnes at det er gjort unntak fra IFRS 16 Leieavtaler for konserninterne leieavtaler for leietaker.

I tillegg er det fjernet flere notekrav, herunder kravet til å gi noteopplysninger etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger. Det er trolig denne endringen i notekravene som har størst praktisk betydning.

Unntaket fra IFRS 16

Leietakere som har konserninterne leieavtaler kan unnta disse fra behandlingen etter IFRS 16. Det betyr at selskapet ikke må balanseføre en leieforpliktelse (nåverdi av alle faste fremtidige leiebetalinger) og en tilhørende bruksrettseiendel. Dersom unntaket velges, skal NRS 14 Leieavtaler benyttes i selskapsregnskapet. For foretak som kun har konserninterne leieavtaler som tilfredsstiller kriteriene for operasjonelle leieavtaler vil leiebetalingene dermed bli kostnadsført løpende.

Valgadgangen har kun betydning for selskapsregnskapet da konserninterne leieavtaler uansett blir eliminert i konsernregnskapet.

Foretak som har benyttet IFRS 16 for konserninterne leieavtaler i 2019, 2020 eller 2021 vil dermed kunne endre regnskapsføringen til NRS 14 fra og med 2022, eller tidligere dersom tidligere anvendelse velges. Endringen må regnskapsføres som en prinsippendring i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, regnskapsmessige estimater og feil og det må gis noteopplysninger etter regnskapslovens § 7-3 og NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring nr. 5.

Noteopplysninger etter IFRS 3

Tilleggskravene til noteopplysninger om virksomhetssammenslutninger i IFRS 3 som tidligere var påkrevd, fjernes. Bakgrunnen er at disse opplysningskravene delvis er overlappende med kravene som følger av NRS 9 Fusjon og NRS 17 Virksomhetssammenslutninger og konsernregnskap. Foretak må likefult vurdere om notekravene som stilles i disse standardene er tilstrekkelige, eller om det er behov for å gi ytterligere tilleggsopplysninger i samsvar med regnskapslovens § 7-1, 2. ledd, dvs opplysninger som er nødvendige for å «bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig».

Ny forskrift er tilgjengelig her.